Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

ZŠ na stráni v Děčíně - bezpečná cesta do školy

Ing. Vladislav Rozsypal, EDIP s.r.o.

Úvod

Článek volně navazuje na příspěvek Jitky Heinrichové (Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.) z čísla 02/06 časopisu Dopravní inženýrství. Cílem je ukázat konkrétní příklad projektu Bezpečné cesty do školy, a to ze Základní školy Na Stráni v Děčíně. V průběhu roku 2006 se firma EDIP s.r.o. podílela na zpracování dopravně inženýrské studie projektu Bezpečné cesty do školy v Děčíně. V tomto článku je stručně shrnut postup zpracování studie.

Postup

Úvodní schůzka pracovní skupiny se konala v červnu 2006. Členem pracovní skupiny byl ředitel školy, zástupce městského úřadu, konzultant - zástupce občanského sdružení Pražské matky a dopravní inženýr. Během září byl uspořádán seminář k projektu pro rodiče, žáky a učitele. Proběhlo mapování a dotazníková akce pro rodiče s dětmi, byly zpracovány dotazníky a výsledky (mapy a seznam rizikových míst) byly předány jako podklad pro dopravně inženýrskou studii. V říjnu proběhla schůzka pracovní skupiny s pracovníkem odboru dopravy, na které byl představen koncept dopravně inženýrské studie. Počátkem listopadu byla dopravně inženýrská studie dokončena a předána zástupcům města.

Poznámka: Podrobný popis průběhu projektu a jeho jednotlivých fází je na stránkách www.nadacepartnerstvi.cz.

Popis projektu

V rámci mapování nebezpečných míst při cestě žáků do školy bylo od žáků získáno celkem 121 vyplněných dotazníků. Souhrn odpovědí byl za vedení pedagoga zakreslen samotnými žáky školy do přehledné mapy, navíc byly odpovědi shrnuty do slovního komentáře.
Podněty od dětí byly prověřeny prohlídkou v místě a byly doplněny o další problémové lokality. Je zajímavé, že žáci „odhalili“ většinu nebezpečných míst v okolí školy a problémy pojmenovali velmi přesně.

Současný stav

Celkem bylo označeno cca 7 míst v okolí školy, která jsou potenciálně nebezpečná z hlediska bezpečnosti provozu, zejména z pohledu chodců.
Dalším z podkladů, které posloužily pro zpracování studie byly stávající intenzity automobilové dopravy (Celostátní sčítání dopravy Ředitelství silnic a dálnic) a informace o nehodovosti v oblasti (Policie České republiky).

Na následujících obrázcích jsou uvedeny příklady dopravních závad nejčastěji uváděných dětmi:

obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3

Obr.1: Ukázka „pozůstatků“ dopravní nehody v těsné blízkosti přechodu pro chodce v Úprkově ulici, cca 100m od budovy ZŠ Na Stráni.

Obr.2: Pivovarská ulice, Revoluční náměstí: chybějící přechod přes železniční trať od Revolučního náměstí k Sofijské ulici.

Obr.3: Slovanská ulice: křižovatka s ulicí Na Stráni: chybí přechod pro chodce, vysoká rychlost projíždějících vozidel (podélný sklon).

Navrhované úpravy

Navrhované úpravy byly sloučeny do čtyř lokalit: Revoluční náměstí, Slovanská ulice, Ulice Na Stráni a Ruská ulice. Navrhovaná řešení vycházela zejména z podnětů žáků školy a byla doplněna o poznatky z prohlídky v místě. V dopravně inženýrské studii jsou navrhovaná opatření okomentována a doplněna příslušnými grafickými přílohami.

Následují ukázky navrhovaných úprav:

obrázek č. 4 obrázek č. 5

Obr.4: Křižovatka ulice Slovanské s ulicí Na Stráni

Obr.5: Křižovatka Na Stráni x M.Majerové x Varšavská

Úprava spočívá v „nakolmení“ ramen ulice Na Stráni a vybudování dvou odsazených stykových křižovatek. Mezi obě křižovatky se doporučuje vložit přechod pro chodce rozdělený středním dělicím ostrůvkem šířky 2,0m. Šířka jízdních pruhů je navržena 2 x 3,5m.

Stavební úprava křižovatky spočívá zejména v zúžení ulice Marie Majerové, zřízení přechodu pro chodce z ulice Na Stráni přes M.Majerové a úprava poloměrů vnitřních oblouků. Toto řešení by mělo vést k tomu, že bude umožněn jednodušší pohyb chodců ke škole ve směru od Slovanské ulice a při přecházení ulice Na Stráni.

Závěr

Na celém projektu je nejcennější zejména aktivní účast dětí a rodičů na odhalení a pojmenování dopravních problémů, kterým jsou vystaveni každý den. Z tohoto pohledu je velmi žádoucí, aby se dopravní situace v brzké době zlepšila a aby zúčastnění viděli, že jejich snaha nebyla marná.
V řešeném území byla popsána řada závad z hlediska bezpečnosti provozu. Navrženy jsou úpravy v bezprostřední blízkosti školy, ale i ve vzdálenějších lokalitách, kde je však riziko dopravních nehod pravděpodobně vyšší.
Dopravně inženýrská studie je „ideovým námětem“ jak lze řešit problematická místa z hlediska bezpečnosti provozu. Výsledkem jsou doporučení k úpravám, které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti chodců (žáků při cestě do školy). Studie zároveň slouží jako podklad pro město, ve kterém jsou náměty na řešení kritických míst a názor jak tyto problémy řešit. Detaily jednotlivých opatření musí být řešeny v rámci dalších stupňů projektové dokumentace.

Literatura

  • Děčín, ZŠ Na Stráni - Bezpečná cesta do školy, dopravně inženýrská studie, EDIP s.r.o., Liberec, 2006
  • Bezpečná cesta do školy, Metodická příručka, CDV v.v.i, Brno, 2006

Komentář lektora

Projekt Bezpečná cesta do školy ZŠ Na Stráni v Děčíně řeší problematiku systémově od zapojení dětí a rodičů do vytipování rizikových lokalit, přes analýzu problému, až po návrh řešení. V projektu je především zohledňováno bezpečí dětí coby nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Navíc jsou děti do projektu zapojeny jako významní partneři v rozhodovacím procesu. Dopravní situace na křižovatce Slovanská ulice/Na Stráni (viz obr. 3) s několika rizikovými místy je z pohledu dětí velmi nepřehledná. Navrhovaná úprava s „nakolmením“ ramen ulice Na Stráni (viz obr. 4) zpřehlední na těchto místech rozhledové podmínky, dětem usnadní orientaci a výrazně sníží riziko potencionálního konfliktu. Realizací dvou aktivit z projektu „Bezpečná cesta do školy“ děti získaly nejen přehled o rizikových lokalitách v dopravním prostředí v okolí své školy, ale lépe si uvědomily i riziko nebezpečí úrazu.

Jitka Heinrichová

zpět na články

nahoru