Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Změna rychlosti jízdy v obci po účinnosti novely zákona o provozu na pozemních komunikacích

Ing. Jan Martolos, Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o.

Úvod

Dne 1. července 2006 nabyla účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která zpřísňuje postihy řidičů za jednotlivé přestupky. Obsahem tohoto článku je analýza změn rychlosti jízdy v obci před a po platnosti novely pomocí údajů z měření automatickým radarem.

Silnice I/6, obec Lubenec

Změna rychlosti byla podrobně sledována na stanovišti v obci Lubenec. Obec se nachází v Ústeckém kraji, cca 40 km východně od Karlových Varů. Měřené místo bylo umístěno na silnici I/6 Praha - Pomezí nad Ohří, která je součástí mezinárodního tahu E48. Intenzita automobilové dopravy dosahuje cca 6 500 voz./24h s poměrně vysokým podílem nákladní dopravy, zejména kamionové. Průtah silnice I/6 tvoří významnou bariéru v obci a vykazuje řadu dopravně - inženýrských závad (mimo jiné i vysokou rychlost projíždějících vozidel). Obec si v loňském roce u firmy EDIP s.r.o. zadala zpracování studie, která tyto závady analyzuje a navrhuje jejich řešení.

Metodika průzkumu

obrázek č. 1

Obrázek 1: Průtah silnice I/6 v Lubenci v místě měření rychlosti jízdy.

K měření rychlosti jízdy (a dalších dopravně inženýrských charakteristik) byl na shodném stanovišti vždy po dobu jednoho týdne osazen automatický detektor dopravy (pracuje na principu Dopplerova jevu - změna frekvence vysílaného elektromagnetického vlnění):

  • měření č. 1: 27.březen - 3.duben 2006
  • měření č. 2: 12.srpen - 19.srpen 2006
  • měření č. 3: 5.říjen - 12. říjen 2006

Měřený úsek se nacházel na směrově rovném úseku komunikace v místě oboustranné zástavby. Byla zaznamenávána rychlost a druh projíždějících vozidel (v rozlišení na osobní vozidla, nákladní vozidla, autobusy a nákladní soupravy). Naměřené rychlosti vozidel byly analyzovány podle denní doby, dne v týdnu, druhu vozidel a směru jízdy. Byla určena průměrná rychlost vozidel v pracovní dny (pondělí - pátek) a ve volné dny (sobota, neděle) a navíc v jednotlivá denní období: den (06-18 hodin, večer 18-22 hodin, noc 22-06 hodin). Časy korespondují s obdobími pro výpočet hlukové zátěže z dopravy (pro tyto výpočty je průměrná rychlost jedním ze vstupních parametrů).

Výsledky

tabulka č. 1

Tabulka.1: Tabulka změny průměrných rychlostí vozidel před účinností novely zákona (měření v březnu) a po účinnosti novely (měření v srpnu, resp. říjnu). Údaj v km/h pro všechna vozidla a oba směry dohromady.

Výsledky jednotlivých měření rychlosti vozidel jsou shrnuty v tabulce 1. Charakteristiky rychlosti byly zhruba stejné u všech sledovaných druhů vozidel.

Na obrázku č. 2 a 3 jsou zobrazeny histogramy (rozložení četností) rychlostí jízdy pro všechna vozidla. Je vidět, že rychlost ve směru na Karlovy Vary je na měřeném úseku o cca 5 km/h vyšší než ve směru na Prahu.

Nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h při měření před účinností novely zákona nedodrželo 77% řidičů, při měření v srpnu (novela v platnosti) se podíl řidičů nedodržujících limit snížil na 51%, při říjnovém měření opět stoupl na 65%. Rychlostí vyšší než 60 km/h jelo v srpnu cca 12% řidičů, v říjnu již cca 18% (před účinností novely zákona to bylo 34%). Při každém měření se ojediněle objevují řidiči jedoucí rychlostí přes 100 km/h.

obrázek č. 2 obrázek č. 3 obrázek č. 4

Obrázek 2: Histogramy rychlostí vozidel směr Praha – Karlovy Vary

Obrázek 3: Histogramy rychlostí vozidel směr Karlovy Vary - Praha

Obrázek 4: Průběh průměrné rychlosti během pracovních dnů (všechna vozidla, oba směry dohromady)

Změnu průměrné rychlosti během dne dokládá graf na obrázku č. 4. Je vidět, že průměrná rychlost dopravního proudu v době 7:00 - 16:00 je nižší, v ranních a večerních hodinách stoupá a v noci je rychlost o cca 10 km/h vyšší než ve dne.

Přestože zvolené termíny měření (březen, srpen, říjen) nejsou pro možnost přesného srovnávání výsledků ideální (odlišné povětrnostní podmínky, v srpnu je na silnici I/6 vyšší intenzita rekreační dopravy apod.), jsou předložené výsledky ukázkou změny chování vyvolaného novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Měření rychlostí na dalších stanovištích

obrázek č. 5

Obrázek 5: Změna průměrné rychlosti, stanoviště Rokycany, Králův Dvůr

Vliv platnosti novely zákona byl sledován také na dalších dvou stanovištích:

  • Silnice II/183, stanoviště na hranici města Rokycany cca 20m za značkou konec obce při výjezdu na Šťáhlavy. Intenzita dopravy na komunikaci cca 3 300 voz./24h.
  • Silnice III/2363, stanoviště na hranici obce Králův Dvůr při výjezdu do oblasti Křivoklátsko (vesnice Trubín). Intenzita dopravy - cca 2 000 voz./24h.

Obě stanoviště jsou sledována zejména pro zjištění ročních variací intenzit dopravy, jsou umístěna těsně za hranicemi obce, ale vývoj průměrné rychlosti projíždějících vozidel je u nich přesto patrný (pokles rychlosti bezprostředně po účinnosti novely zákona a tendence k návratu na původní, vyšší rychlosti).

Shrnutí závěrů

Měření rychlostí vozidel provedená na vybraných stanovištích ukázala vliv účinnosti novely zákona o provozu na pozemních komunikacích. Po poklesu průměrné rychlosti v týdnech těsně po platnosti novely (červenec, srpen) je patrná tendence opětovného nárůstu k původním hodnotám před novelou. Ani po zavedení novely zákona s přísnějším postihem řidičů nebyla nejvyšší dovolená rychlost 50 km/h dodržována všemi řidiči, i v obci (na námi měřeném úseku silnice I/6 v Lubenci) se stále ojediněle objevovali řidiči jedoucí rychlostí přes 100 km/h. Průměrná rychlost dopravního proudu se mění v průběhu dne: v době 7:00 - 16:00 je nižší a nejvyšších hodnot dosahuje v nočních hodinách, kdy stoupá až o cca 10 km/h. Jedná se o první příspěvek k tématu vlivu novely zákona na rychlosti vozidel, Předpokládáme, že i další dopravně inženýrské firmy provádí obdobná měření a uvítáme diskusi.

Výzkumné projekty

Měření rychlostí a dalších charakteristik dopravního proudu jsou prováděny v rámci prací na výzkumných projektech Národního programu výzkumu 2004-2009 Ministerstva dopravy ČR, a to projektu č. 1F55A/065/120 „Využití dopravně inženýrských dat a metod pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí“ a projektu č. 1F45A/061/120 „Způsob a přesnost stanovení celodenních intenzit automobilové dopravy na základě krátkodobých měření“ které řeší firma EDIP s.r.o. Podrobnější informace o projektech lze nalézt také na www.edip.cz.

Literatura

  1. Využití dopravně inženýrských dat a metod pro kvantifikaci vlivů dopravy na životní prostředí, Redakčně upravená roční zpráva 2005 projektu č. 1F55A/065/120, EDIP s.r.o., 2006
  2. Způsob a přesnost stanovení celodenních intenzit automobilové dopravy na základě krátkodobých měření, projekt výzkumu Národního programu výzkumu 2004-2009 Ministerstva dopravy č. 1F45A/061/120, redakčně upravená roční zpráva 2005, 2006

Komentář lektora

Článek dokumentuje změnu chování řidičů z hlediska rychlosti jízdy před a po účinnosti novely zákona o silničním provozu. Předpokládaná menší míra respektování nové právní úpravy s určitým časovým odstupem je zde objektivně doložena měřením. Vysoká míra objektivity je dána soustavným a delším obdobím měření na stejném stanovišti. Ačkoli měření rychlosti bylo jen součástí dopravně inženýrské studie, jsou i jeho závěry zajímavým příspěvkem k diskusi o účinnosti novely právní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Ing. Antonín Seidl

zpět na články

nahoru