Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

V jedenáctém ročníku soutěže Cesty městy získalo ocenění sedm dopravních řešení

Ing. Petr Šmíd (Nadace Partnerství, petr.smid@nap.cz)

Soutěž Cesty městy je každoročně vyhlašována Nadací Partnerství od roku 2002. Města i obce mohou do soutěže přihlašovat již realizovaná dopravní řešení, která vedla ke zlepšení životního prostředí, zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu a která vytváří příjemné prostředí pro intenzivnější sociální kontakty mezi obyvateli. Soutěžní řešení jsou posuzována ve třech kategoriích (řešení bodová, liniová nebo plošná).

The Routes Through Towns contest was established by the Czech Environmental Partnership Foundation in 2002. Towns and villages around the country can engage in the contest presenting their traffic calming measures that improve traffic safety, improve environmental quality and create public space for more intensive social contacts of people. The awarded projects are rated within three categories (spot measures, linear measures and area measures).


Slavnostním předáním cen v České Třebové se uzavřel jedenáctý ročník soutěže Cesty městy, jejímž vyhlašovatelem a organizátorem je Nadace Partnerství. Místo vyhlášení výsledků nebylo vybráno náhodou; stalo se totiž tradicí, že ceny jsou slavnostně předávány v některém z měst nebo obcí, oceněných v předchozím ročníku soutěže. Česká Třebová, jakožto nejúspěšnější účastník loňského ročníku, si tedy plným právem zasloužila ujmout se role hostitele. Ceremoniál se uskutečnil 20. září a jeho součástí byl bohatý doprovodný program pro odbornou i laickou veřejnost: konference o udržitelné dopravě, workshop pro žáky základních škol (téma: šetrná mobilita ve městech), představení ekologických dopravních prostředků (elektrokola, elektrobus apod.) a prohlídka dopravního terminálu v České Třebové.

Soutěž Cesty městy je ve střední Evropě jedinečná svým zaměřením, rozsahem i tradicí. Hodnotící komise od roku 2002 shlédla již celkem 267 dopravních řešení a 70 z nich ocenila. Za celou jedenáctiletou historii soutěže v ní Nadace Partnerství udělila finanční i věcné odměny v hodnotě přes tři a půl milionu korun. Cílem soutěže je propagovat zklidňování dopravy a poukazovat na kvalitní a bezpečná dopravní řešení, která se mohou stát příkladem pro další obce a města. Podrobné informace o všech soutěžních řešeních jsou k dispozici v internetové databázi na stránkách http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/databaze-cesty-mesty; databáze obsahuje popis řešení, fotografie, údaje o projektantech, zhotovitelích, nákladech, způsobu financování apod.

Jedenáctiletá historie soutěže poměrně věrně reflektuje vývoj dopravního zklidňování v České republice a posun, ke kterému v posledním dekádě došlo. V prvních ročnících byly například největším „hitem“ okružní křižovatky, které se tehdy u nás teprve začínaly prosazovat. V současné době jsou již okružní křižovatky natolik běžnou součástí naší silniční sítě, že šanci získat ocenění v soutěži mají pouze v případě, že jde o výjimečně zdařilou realizaci nebo o součást širšího dopravního řešení. I další opatření dopravního zklidňování jsou nyní odbornou komisí hodnocena přísněji než v počátcích soutěže. Dá se očekávat, že v budoucnu se budou ještě více prosazovat komplexnější řešení, jejichž přínosem je kromě zvýšení bezpečnosti v dopravě také zlepšení podmínek pro nemotorovou dopravu a zkvalitnění veřejných prostranství.

Vraťme se ale k letošnímu ročníku, v němž se soutěžilo se ve třech kategoriích: bodová, liniová a plošná řešení.

Nejvíce přihlášek přišlo z Olomouckého a Ústeckého kraje. Z devětadvaceti přihlášených soutěžních řešení jich bylo sedm odměněno čestným uznáním, finančními nebo věcnými cenami.

Předložená soutěžní řešení hodnotila dvanáctičlenná komise složená z dopravních projektantů, urbanistů, zástupců partnerských organizací, Ministerstva dopravy ČR i nevládního sektoru. Členové komise v letních měsících navštívili všechny soutěžní projekty, důkladně se s nimi seznámili a poté posoudili jejich kvalitu a přínosy, přičemž hodnotili především dopady těchto dopravních řešení na:

  • bezpečnost všech účastníků silničního provozu
  • podmínky pro pohyb a pobyt zranitelných účastníků provozu (především chodců a cyklistů)
  • každodenní život obyvatel a životní prostředí

Důležitými hodnotícími kritérii byla i technická, funkční a estetická úroveň každého soutěžního projektu, jeho originalita a inspirativnost, jakož i míra zapojení veřejnosti do přípravy a realizace.

Některá zajímavá soutěžní řešení nyní představíme podrobněji.

Pardubice: Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici

Před rekonstrukcí šlo o jednosměrnou komunikaci s povoleným vjezdem cyklistů v obou směrech, řidiči často využívanou pro objíždění kolon v sousední Pichlově ulici. Vznikaly zde nebezpečné situace, především pro obyvatele přilehlého domu s pečovatelskou službou (DPS). Rokycanova ulice proto byla pro automobilovou dopravu zneprůjezdněna; dopravní obsluze je ovšem vjezd nadále umožněn. Na vjezdu do zaslepené komunikace byl zřízen zpomalovací polštář a před vchodem do DPS byl vybudován nový chodník, který umožňuje pohyb osob na invalidním vozíku, aniž by musely vjet na vozovku. Jde o účinné a jednoduché řešení; zelené ostrůvky zabraňují průjezdu automobilům, ale nebrání v pohybu chodcům ani cyklistům. Bylo instalováno v našich podmínkách inovativní (a dosud legislativně ne zcela ošetřené) dopravní značení vymezující prostor s převažující funkcí (stezka pro chodce s povolením vjezdu cyklistů).

Obrázek 1: Pardubice: Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici Obrázek 2: Pardubice: Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici

Obrázek 1: Pardubice: Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici

Obrázek 2: Pardubice: Zklidnění a oprava místní komunikace v Rokycanově ulici

Tovéř (okres Olomouc): Okružní křižovatka a přechod pro chodce

Centrum obce původně tvořila nepřehledná křižovatka silnic III. třídy. K dispozici byl jediný přechod o délce 13 m, umístěný navíc mimo přirozenou trasu tah pěší dopravy. Chodci tedy často přecházeli napříč křižovatkou; problémem byla i nadměrná rychlost projíždějících vozidel a nedostatečný rozhled v místě napojení místní komunikace na hlavní silnici. Další rizikovou lokalitou bylo místo na severním okraji obce, kde děti navštěvující školu v sousedních Dolanech musely překonat poměrně frekventovanou komunikaci bez jakýchkoliv bezpečnostních prvků usnadňujících přecházení. Hlavním důvodem pro realizované změny tedy byla snaha o zajištění bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Křižovatka byla přebudována na okružní, s dělicími ostrůvky na všech jejích větvích. Součástí stavby jsou i nové chodníky, místa pro přecházení a mobiliář. Na vjezdu do obce byl zřízen střední dělicí ostrůvek s osvětlením a přechodem pro chodce.

Obrázek 3: Tovéř: Okružní křižovatka Obrázek 4: Tovéř: Přechod pro chodce

Obrázek 3: Tovéř: Okružní křižovatka

Obrázek 4: Tovéř: Přechod pro chodce

Cyklostezky městem Krnov

Přestože je cyklistická doprava v Krnově poměrně rozšířená, infrastruktura pro cyklisty byla nedostatečná. Ve městě byly nicméně v některých úsecích cyklostezky vybudovány (centrum, Městské sady) s výhledem na jejich další rozvoj. Projekt Cyklostezky městem Krnov byl realizován v letech 2010 a 2011 na ulicích Opavská, Albrechtická a Bruntálská. Cílem bylo zkvalitnit a zvýšit komfort a bezpečnost cyklodopravy na hlavních komunikacích v celkové délce více než tři kilometry a tím podpořit pozitivní vztah obyvatel města ke zdravému, rychlému a k životnímu prostředí šetrnému způsobu dopravy v každodenním životě. Celkové náklady projektu činily 12,3 milionu korun, z toho devět milionů korun představovala dotace z evropských fondů a ze státního rozpočtu. V rámci projektu byla cyklistická infrastruktura doplněna jednak o úseky oddělených cyklostezek, jednak o cyklopruhy integrované do hlavního dopravního prostoru. Bylo vybudováno několik nových přejezdů pro cyklisty.

Obrázek 5: Krnov: Cyklostezky Obrázek 6: Krnov: Cyklostezky

Obrázek 5: Krnov: Cyklostezky

Obrázek 6: Krnov: Cyklostezky

Podrobné údaje o všech soutěžních projektech - jakož i další informace o soutěži - jsou k dispozici na webových stránkách Dopravního programu Nadace Partnerství (http://www.nadacepartnerstvi.cz/doprava/cesty-mesty).

zpět na články

nahoru