Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Úprava tramvajových zastávek „Šumavská“ v Praze

Ing. Filip Laně; Ing. Jiří Pejša, CSc; DIPRO, spol. s.r.o.

V roce 2006 proběhla zásadní oprava tramvajových zastávek „Šumavská“ na Korunní ulici v Praze. Úprava spočívala ve zřízení optimální nástupní hrany a především ve vytvoření podmínek pro bezpečný pohyb cestujících včetně bezbariérového přístupu na zastávku. Původní stav zastávek obsahoval typické bezpečnostní nedostatky tramvajových zastávek, se kterými se dosud často setkáváme ve všech našich městech. Navržené řešení je možné aplikovat na mnoha dalších místech. Rekonstrukce zastávek byla vyvolána v roce 2005 z iniciativy občanského sdružení Pražské matky (o.s. PM). V projektové kanceláři DIPRO, spol s.r.o. byly ideové návrhy o.s. PM upraveny tak, aby byly „šité na míru“ místním poměrům. Bylo nutné přihlédnout k mnoha omezujícím faktorům, jako např. zájmy provozovatele tramvajové dráhy, správce komunikací a také orgánů ochrany památkové péče. V souvislosti s úpravou zastávek byly na přilehlé křižovatce ulic Korunní a Šumavská navrženy a realizovány chodníkové mysy, umožňující zkrátit přechody pro chodce a zlepšit rozhledové poměry na křižovatce. Úpravy zastávek jsou odlišné pro směr z centra a do centra a proto budou popsány odděleně.

Směr z centra - zastávkový ostrůvek

Původní stav

Ve směru z centra byla zastávka vybavena nástupním ostrůvkem šířky 2,0 metru s výškou obruby cca 12-15 cm (bariéra pro osoby se sníženou pohyblivostí). K přístupu na tento ostrůvek bylo nutné překonat jízdní pruh Korunní ulice, nebyl zde zřízen přechod pro chodce. Zastávka je na snímku zachycena se skupinkou cestujících. Podobných zastávek nalezneme v našich městech velké množství.

Nový stav

Navržená úprava spočívá v prodloužení zastávkového ostrůvku ke křižovatce ulic Šumavská a Korunní, kde je rampou o sklonu 1:12 zajištěn bezbariérový přístup na přechod pro chodce. Vzhledem k prostorově stísněným poměrům (nutnost zachovat jízdní pruh pro IAD v šířce 3,0 metru) nebylo možné na zastávce zřídit zábradlí ani přístřešek. Nástupní hrana byla upravena do výšky 20 cm nad temenem kolejnice (TK), což zajišťuje lepší přístup do nově zaváděných nízkopodlažních vozidel.

obrázek č. 1 obrázek č. 2

Obrázek 1: Směr z centra - starý stav

Obrázek 2: Směr z centra - nový stav

Směr do centra - chodníkový mys

Původní stav

Zastávka ve směru do centra byla provozována jako zastávka bez nástupní hrany, kde cestující po příjezdu tramvaje opustí chodník (překoná bariéru ve formě zvýšeného obrubníku) a nastupuje do tramvaje přímo z vozovky. Prostor mezi tramvají a chodníkem byl užší, než jízdní pruh a byl používán zejména k parkování, popřípadě k průjezdu cyklistů a motocyklistů. Toto řešení zastávky je nepřátelské vůči cestujícím a nástup z vozovky prodlužuje dobu pobytu soupravy v zastávce. Nástup a výstup osob se sníženou pohyblivostí je v zastávce tohoto typu možné jen s obtížemi, často pouze s asistencí další osoby. I takové zastávky se v ČR stále běžně vyskytují.

Nový stav

Úprava odstraňuje zbytečný pruh vozovky mezi zastavující tramvají a chodníkem. Zřizuje se chodníkový mys, na kterém je nově umístěna zastávka. Tím se zvětšuje vyčkávací prostor pro cestující. Je zřízena nástupní hrana výšky 20 cm v délce 67 metrů (zastávka pro dvě soupravy dle požadavků DP Praha). Bezbariérový přístup na zastávku je přímo z chodníku, v rámci křižovatky Šumavská - Korunní mohou cestující dále pokračovat po přechodech pro chodce, upravených rovněž na bezbariérové. Zřízení chodníkového mysu („tzv. Mysová zastávka“) vyžadovalo úpravu odvodnění - na nové zastávce je zřízen podélný odvodňovací žlab a k odvodnění komunikace bylo zapotřebí zřídit nové uliční vpusti. Zřízení chodníkového mysu znamenalo nutnost vyřešit průjezdnou IAD, neboť při zachování stávající osové vzdálenosti kolejí (3,0 metru) a respektování platných ČSN nebylo možné zachovat jízdí pruh pro IAD ve směru do centra. Proto bylo navrženo dílčí zklidnění provozu IAD u zastávek - zjednosměrnění Korunní ulice v úseku mezi Šumavskou a Chodskou ulicí. Ve směru do centra je povolen průjezd pouze MHD a cyklistům.

obrázek č. 3 obrázek č. 4 obrázek č. 5

Obrázek 3: Směr do centra - starý stav

Obrázek 4: Směr do centra - nový stav

Obrázek 5: Směr do centra - nový stav

Na přechodu pro chodce přes Korunní ulici u zastávky do centra byl navržen a vybudován dělící ostrůvek s cílem jasně vymezit koridor pro automobily opouštějící křižovatku. Tento ostrůvek není vyčkávacím ostrůvkem, avšak rozděluje dopravní proudy IAD a MHD. Tím je přechod pro chodce přehlednější a zároveň se zlepšuje sitiace řidičů tramvají (nedochází k vjezdu automobilů do dráhy rozjíždějící se tramvaje v křižovatce).

obrázek č. 6 obrázek č. 7

Obrázek 6: Nový ostrůvek

Obrázek 7: Část projektu

Provedené úpravy tramvajových zastávek a úpravy nároží přilehlé křižovatky byly pozitivně hodnoceny občanským sdružením Pražské matky jako významný příspěvek ke zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do školy. Použitá řešení bezbariérových zastávek (přístupu na tramvajový ostrůvek rampou z přechodu pro chodce a zřízení chodníkového mysu místo zastávky) je možné aplikovat na mnoho dalších tramvajových zastávek, kde bezbariérový přístup dosud chybí.

Komentář lektora

Popsaná stavební úprava je vzorovým příkladem, jak lze i ve stísněných situačních podmínkách provést významné zvýšení komfortu a bezpečnosti cestujících v prostoru tramvajové zastávky. V tomto případě bylo možno dokonce zjednosměrnit komunikaci pro vozidla a díky tomu nezasahovat do kolejiště. Jak je v článku konstatováno, podobné úpravy v různých modifikacích by se mohly u nás uplatnit v desítkách případů. Především je nutné řešit zastávky, kde se nastupuje přímo z vozovky - což ovšem není až tak problém Prahy, jako spíš moravských měst s tramvajovou dopravou.

zpět na články

nahoru