Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Technické podmínky TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz)

obrázek č. 1

Obrázek 1: TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifikaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí

Úvod

Nové technické podmínky Ministerstva dopravy TP 219 Dopravně inženýrská data pro kvantifi kaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí byly schváleny 5. prosince 2009 s účinností od 1. ledna 2010.

Technické podmínky (TP) jsou certifi kovanou metodikou projektu výzkumu Ministerstva dopravy ČR č. 1F55A/065/120 „Využití dopravně inženýrských dat a metod pro kvantifi kaci vlivů dopravy na životní prostředí“, který byl řešen fi rmou EDIP s.r.o. v letech 2005 až 2009. Technické podmínky jsou určeny jak zpracovatelům studií vlivů dopravy na životní prostředí, tak dopravním inženýrům. Dopravně inženýrská data jsou podstatným vstupem do výpočtů vlivů dopravy na životní prostředí. Data obvykle připravují dopravní inženýři pro jednotlivé specialisty, kteří následně vliv dopravy posuzují. Jejich vzájemné porozumění a součinnost je nutnou podmínkou pro kvalifi kované posouzení.

Obsah technických podmínek

Pro každou z metodik defi nují potřebná dopravně inženýrská data vstupující do výpočtu. Dávají informaci o tom, kde lze tato data získat, případně jakým způsobem je změřit. Tam, kde to bylo možné, jsou v TP uvedeny konkrétní číselné hodnoty jednotlivých používaných dopravně inženýrských veličin.

Podklady pro hlukové výpočty

Z dopravně inženýrských dat mají přímou vazbu jako vstupy pro výpočty hluku dopravy na pozemních komunikacích tyto údaje:

  • intenzita dopravy, včetně podílu intenzity dopravy v jednotlivých denních obdobích a rozložení intenzit dopravy do jízdních pruhů na vícepruhových komunikacích,
  • rychlost dopravního proudu, včetně změny v jednotlivých denních obdobích a rozložení rychlostí na vícepruhových komunikacích.

V TP je uveden postup, jak získat z denní (24h) intenzity dopravy intenzitu v jednotlivých obdobích: den (6:00 - 22:00, resp. 6:00 - 18:00), večer (18:00-22:00) a noc (22:00 - 6:00). Vše je ilustrována na několika příkladech konkrétními číselnými hodnotami.

Pro výpočtovou rychlost jsou určeny korekce, kterými je nutné zohlednit skutečnou rychlost dopravního proudu oproti nejvyšší dovolené rychlosti. Na dálnicích (a rychlostních silnicích) je uvedena závislost rychlosti na intenzitě dopravy, a to po jednotlivých jízdních pruzích.

Kromě těchto nejdůležitějších veličin vstupujících do výpočtu emisí hluku, je v TP věnována pozornost i problematice stanovení vlivu krytu vozovky a plynulosti dopravy na hladinu hluku.

obrázek č. 2

Obrázek 2: Závislost pravděpodobnosti výskytu odstupu dané délky na intenzitě dopravy

Podklady pro výpočty emisí škodlivých látek do ovzduší

Pro výpočty emisí se používá hodinová intenzita dopravy. Oproti TP 189 (Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích), kde je dán návod na stanovení špičkové hodinové intenzity v běžný pracovní den a pedsátirázové hodinové intenzity dopravy, je doplněn výpočet maximální hodinové intenzity (z celého roku).

Uvádí se typická skladba vozidel na jednotlivých kategoriích komunikací, a to podle druhů vozidel (osobní, lehké a těžké nákladní), podle používaného paliva, i podle plnění emisních předpisů EURO.

Je popsána i možnost získání podkladů pro výpočet víceemisí startů studených motorů vozidel. Pro vysokou různorodost a specifi čnost nebylo v této části možné uvést nějaké průměrné číselné hodnoty.

Podklady pro výpočty dopadů na živou přírodu

TP se věnují i podkladům pro výpočty dopadů na živou přírodu. Kromě údajů požadovaných i metodikami pro výpočet hluku a emisí (intenzita dopravy, rychlost dopravního proudu), je zde podrobně uvedena metodika pro stanovení charakteristik odstupů mezi vozidly. Pro výpočty propustnosti komunikace s danou intenzitou dopravy pro zvěř, je důležitá znát četnost výskytu odstupů (mezer) mezi vozidly o potřebné délce (viz obr. 2). Stručně je podána i informace o možnosti vyhodnotit vliv dopravních nehod a přesunu dopravy na objízdné trasy na životní prostředí.

Distribuce

TP lze objednávat u nakladatelství EDIP na www.koura.cz.

Literatura

  1. TP219 Dopravně inženýrská data pro kvantifi kaci vlivů automobilové dopravy na životní prostředí
  2. TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích, EDIP s.r.o., 2007.
  3. Projekt 1F55A/065/120 „Využití dopravně inženýrských dat a metod pro kvantifi kaci vlivů dopravy na životní prostředí“, Redakčně upravená závěrečná zpráva, EDIP s.r.o., 2010.

zpět na články

nahoru