Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Software na posuzování kapacity neřízené křižovatky EDIP-Ka

Ing. Jan Martolos, Ing. Pavel Doubek (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz, pavel.doubek@post.cz)

Software EDIP-Ka je určen pro výpočet kapacity neřízené úrovňové křižovatky postupem schváleným v TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek.

Software EDIP-Ka is intended for intersection capacity calculation by the procedure validated in the TP 188 Intersection capacity evaluation.

Úvod

Na konci roku 2007 schválilo Ministerstvo dopravy ČR Technické podmínky TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek. Tyto podmínky jsou platné od 1. ledna 2008.

Posouzení kapacity podle těchto TP je poměrně komplikovaným výpočetním postupem. I když je ruční výpočet podle TP možný, je časově náročný s možností početní chyby. V případě, kdy je výpočtem ověřován návrh křižovatky, a ten je na základě výsledků posouzení dále upravován (například změna počtu řadicích pruhů a podobně), je nutné výpočet pro jednu křižovatku několikrát opakovat.

Software EDIP-Ka

Pro provádění výpočtů kapacity křižovatek byl vyvinut autorizovaný software EDIP-Ka. Jeho cílem je usnadnit a výrazně zefektivnit práci dopravním inženýrům při vypracování odborných kapacitních posudků. Předností využití tohoto softwaru je možnost tisku výstupů posouzení přímo ve formátu jednotných protokolů, které jsou podle ČSN 736102 obsahově závazným průkazem posudku. Software nenahrazuje úlohu dopravního inženýra, pouze automatizuje rutinní zpracování odborně zjištěných podkladů posudku. Povinné slovní závěry posudku jsou posledním krokem programu před tiskem jednotných protokolů.

Program je vytvořen v prostředí Microsoft Excel. Technické požadavky jsou Operační systém Windows 2000 a vyšší verze a Microsoft Office 2000 a vyšší verze. Program jednoduchou a graficky přívětivou formou umožňuje zadání vstupních parametrů křižovatky (viz obrázek 1):

 • název křižovatky, a názvy ramen křižovatky,
 • označení posuzovaného stavu,
 • rychlost jízdy v85% na hlavní komunikaci (pro určení hodnot kritických časových odstupů tg),
 • dopravní značení na ramenech křižovatky (pro určení hodnot následných časových odstupů tf),
 • geometrii křižovatky - počet, délku a uspořádání řadících pruhů včetně případného rozšíření vjezdů.

Dále je nutné definovat dopravní zatížení křižovatky. Intenzity křižovatkových pohybů je možné zadat pomocí grafikonu nebo matice křižovatkových pohybů (viz obrázek 2). Rozlišují se následující druhy vozidel:

 • osobní automobily,
 • nákladní automobily,
 • nákladní soupravy,
 • motocykly,
 • jízdní kola.

Následně je možné provést výpočet kapacity neřízené křižovatky - dojde k zobrazení příslušných závěrečných protokolů pro daný typ křižovatky (viz obrázek 3) a vykreslení kartogramu dopravního zatížení křižovatky. Je možné výpočet uložit a opět se vrátit k již dříve posuzované křižovatce - parametry křižovatky je možné uložit jako textový soubor.

obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3

Obrázek 1 - Definování vstupních parametrů křižovatky

Obrázek 2 - Definování dopravního zatížení křižovatky

Obrázek 3 - Protokol výpočtu kapacity křižovatky

Distribuce a vývoj software

Software je neustále vyvíjen, nyní je k dispozici verze 1.2. Pro uživatele na Slovensku je k dispozici verze s výpočtem podle TP 01/2006 „Výpočet kapacity pozemných komunikácií a ich zariadení“. Software EDIP-Ka distribuuje firma EDIP s.r.o. V ČR a na Slovensku je nyní více než 30 licencí. Na www.edip.cz je možné získat další informace, včetně nejčastějších otázek a odpovědí. Na stránkách lze také nalézt informace o dalším software, který firma EDIP s.r.o. vyrábí nebo zastupuje. Díky příznivé ceně se investice do tohoto software vrátí po několika málo použitích (ve srovnání s úsporou času projektanta stráveného nad ručním výpočtem).

Literatura

 1. TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, EDIP s.r.o., 2008
 2. Aktualizace výpočtových modelů pro stanovení kapacity neřízených úrovňových křižovatek, projekt výzkumu Národního programu výzkumu 2004-2009 Ministerstva dopravy č. 1F42I/060/120, závěrečná zpráva, EDIP s.r.o., 2007

zpět na články

nahoru