Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Rekonstrukce Hlavní třídy v Mariánských Lázních

Ing. Ota Řezanka (vedoucí projektant stavby, ota.rezanka@atlas.cz)

Ulice Hlavní v Mariánských Lázních prochází téměř celým městem, je historickou dopravní tepnou, která vznikla jako spojnice centra s železničním nádražím. Spojuje lázeňské centrum na severní straně s obchodní a obytnou částí města na straně jižní. Kdysi zde jezdily kočáry, pak tramvaje a dnes je nejvýznamnější městskou trasou pro autobusovou dopravu i mariánskolázeňské trolejbusy. Na konci minulého roku byla dokončena rekonstrukce části této Hlavní třídy. Předmětem úprav byl její dopravně nejzatíženější úsek mezi křižovatkami s ulicí Chebskou a ulicí U Nemocnice (dlouhý 400 m).

Původní uspořádání již bylo nevyhovující, asfaltová vozovka zde byla široká cca 14 m, přičemž pro každý směr byl pouze jeden jízdní pruh. Provoz vozidel na ulici byl tudíž neuspořádaný, přecházení komunikace komplikované a nebezpečné, nebyly jasně vymezeny autobusové zastávky, plochy pro parkování, umístění sjezdů a tak dále. Na přechodech byly provizorně vytvořeny ostrůvky z betonových svodidel.

Příprava stavby

Rekonstrukce byla dlouhodobě připravována městem Mariánské Lázně. V roce 2006 naše projekční kancelář zpracovávala studii porovnávající tři varianty:

  • Rekonstrukci ulice bez zřízení cyklistických pruhů
  • Rekonstrukci s vedením cyklistických pruhů v hlavním dopravním prostoru (vedle jízdních pruhů)
  • Rekonstrukci s vedením cyklistických pruhů v přidruženém prostoru (podél chodníku oddělené zeleným pásem od vozovky)

Z hlediska finančních nákladů nebyly mezi variantami významné rozdíly a tak rozhodovala zejména hlediska funkční, technická i estetická. Varianty byly diskutovány jak na odborech městského úřadu, tak mezi politickými představiteli města a samozřejmě také v komisi urbanistiky a dopravy. Od počátku byla jasná podpora pro zřízení cyklistických pruhů, otázka, zda tyto pruhy umístit přímo vedle vozovky, nebo je oddělit zelení a vést podél chodníku, však byla zdrojem vášnivých diskusí. Naše projekční kancelář i dopravní inspektorát Policie ČR v Chebu doporučoval vedení mimo vozovku, na počátku roku 2007 bylo ale vyhlášeno výběrové řízení na projekt ve variantě s vedením v hlavním dopravním prostoru. Zakázku díky nejnižší nabídkové ceně získala opět naše kancelář. Po zpracování projektu a zahájení inženýrské činnosti (přibližně v polovině roku 2007) došlo ovšem ke změně zadání - na variantu se stezkami v přidruženém prostoru. V zimě 2008 bylo zajištěno poslední z 24 kladných stanovisek k projektu, na jaře 2008 bylo vydáno stavební povolení a v červnu 2008 zahájena výstavba.

obrázek č. 1 obrázek č. 2 obrázek č. 3

Původní uspořádání ulice, provizorní ostrůvky z betonových svodidel

To samé místo po rekonstrukci

Na počátku je cyklistický pruh veden mezi jízdním pruhem a zastávkou

Jednosměrné cyklistické pruhy v šířce jeden metr jsou tedy nakonec vedeny mimo vozovku za travnatým pásem šíře jeden a půl metru, pouze v krátkém úseku na počátku podél autobusových zastávek je stezka vedena v hlavním prostoru, jelikož jiné uspořádání šířka ulice v této části neumožňovala.

Ulice je zároveň krajskou silnicí II.třídy

Zvláštností této ulice je, že je zároveň průjezdním úsekem krajské silnice II. třídy č. 215. Vozovka je ve vlastnictví Karlovarského kraje, zatímco chodník je majetkem městským. Toto spoluvlastnictví samozřejmě vytvořilo i problém s výběrovým řízením na dodavatele stavby. Nakonec byla organizována dvě výběrová řízení. V projektu i ve výkazech výměr a rozpočtech jsme proto museli vše důsledně rozdělit na stavební objekty podle tohoto vlastnictví. Nešlo přitom jen o vozovku a chodník, samostatným stavebním objektem byly například také střední ostrůvky, dopravní značení, rozdělena byla i dešťová kanalizace, jelikož část odvodňovala chodník se stezkami a část vozovku. Obou výběrových řízení se sice zúčastnily stejné firmy, ale vozovku bohužel vyhrál jiný dodavatel než chodníky. Rekonstrukce tedy proběhla pod vedením dvou hlavních dodavatelů, kteří se spolu museli domluvit. Přes počáteční obavy fungovala spolupráce obou firem dobře a obě firmy dokázaly postup prací koordinovat. Jedinou komplikací tak byla zároveň probíhající rekonstrukce plynovodů, kterou prováděl třetí dodavatel podle samostatného stavebního povolení a vlastních termínů. Docházelo k některým až humorným situacím, kdy si například tento dodavatel nechal vytyčit vedení inženýrských sítí (sprejem barevně na dlažbu) a druhý den firma, která prováděla chodníky, tuto dlažbu rozebrala.

Realizace stavby

Termín dokončení byl stanoven na říjen 2008. Jako na většině staveb docházelo k nečekaným komplikacím. Pod vozovkou byla například nalezena stará dešťová kanalizace a na její trase v místě silného provozu cca 1,5 m široká a 1,5 m hluboká kaverna, kterou v jejím vrcholu krylo jen zhruba 10 cm asfaltu.

Problémem byl také postup výstavby, bylo nutné zachovat dopravu alespoň v jednom směru, druhý směr byl veden po ostatních městských komunikacích. Rekonstrukce proběhla po polovinách a nezpůsobila závažnější problémy v plynulosti dopravy.

Před zahájením byly provedeny tři kopané sondy v asfaltové vozovce na různých místech a cca 35 cm pod povrchem byla ve všech případech nalezena kvalitní štětová vrstva. Rozhodli jsme se tuto kamennou rovnaninu zachovat a na ní položit nové vrstvy vozovky. Dalším úsporným opatřením bylo částečné použití původních kamenných obrubníků i původní dlažby. Nové kamenné obrubníky byly používány zejména na obloukové díly a také střední ostrůvky, kde byl umístěn zešikmený obrubník.

Cyklistické pruhy jsou oproti chodníkům sníženy o 2 cm, jsou ohraničeny chodníkovým obrubníkem, dešťová voda ze stezek je svedena sklonem do vozovky, pro lepší odvodnění jsou na cyklistických pruzích umístěny dvorní vpusti. Povrch stezek je z jemnozrnného asfaltového betonu.

obrázek č. 4 obrázek č. 5 obrázek č. 6

Za zastávkou jsou cyklisté převedeni do přidruženého prostoru

Ulice je nově vybavena městským mobiliářem - zahrazovací sloupky, lavičky, lampy, vzadu odpadkový koš a přístřešek zastávky, vpravo pruh pro cyklisty

Jednosměrný pruh v šířce 1m, vlevo vozovka rozdělená středním pásem, dále vlevo podélná parkovací místa

Ulice je vybavena moderním městským mobiliářem od českého výrobce. Na chodnících bylo umístěno 37 nových laviček, 12 stojanů na kola, 65 zahrazovacích sloupků, 5 přístřešků autobusových zastávek, 5 odpadkových košů, 2 pítka a 1 plakátovací sloup.

Cena stavby byla přibližně 27 milionů Kč, přičemž se o tuto investici podělili oba vlastníci - Karlovarský kraj a Mariánské Lázně. Ulice byla opětovně uvedena do provozu v listopadu 2008. Délka rekonstruovaného úseku je 400 m, šířka ulice mezi fasádami 26 m, celkem bylo tedy upraveno přibližně 10000 m2, cena na jeden metr čtvereční vychází tedy okolo 2700 Kč, což je u takto kvalitní rekonstrukce hodnota velmi příznivá.

Zkušenosti s provozem

Provoz na ulici je plynulý, doprava se zpomalila a zejména chodci si provedené úpravy chválí. Všechny autobusové zastávky mají přístřešky, přechody jsou nasvětleny samostatnými světly a vedeny přes střední ostrůvky. V části nejbližší nádraží dopravu zpomaluje také široký střední pás osazený zelení. K plynulosti dopravy přispívají krátké odbočovací pruhy pro odbočení vlevo u všech křižovatek. Cyklisté organizaci dopravy chápou a jezdí po jednosměrných stezkách tak, jak mají. Nové veřejné osvětlení zvýšilo viditelnost a bezpečnost provozu.

obrázek č. 7 obrázek č. 8 obrázek č. 9

Plynulost dopravy zvyšují také krátké pruhy pro odbočení vlevo

Na vedlejších ulicích jsou stezky odkloněny od hlavní ulice, tak aby vozidlo dávající přednost co nejméně překáželo cyklistům

Situace stavby

Po uvedení do provozu je podobně jako na dříve provedené Chebské ulici diskutován průjezd sanitek. Na Chebské ulici je střední pás s klasickými obrubami výšky 12 cm. Na Hlavní ulici je vozovka mezi chodníkem a středním pásem ve stejné šířce jako na Chebské (3,75 m - mimo jiné podmínka pro zimní údržbu), na ostrůvcích a středních pásech jsou ale položeny zešikmené obrubníky, tak aby umožňovaly částečné najetí na ně, právě kvůli sanitkám. Ovšem pokud řidič uhýbající se sanitce nezajede zcela vpravo k obrubníku, sanitka ani tak vozidlo neobjede. Řidiči, kteří jsou zvyklí při zahlédnutí sanitky v zrcátku zastavit, tak namísto umožnění jízdy sanitce naopak její jízdu znemožní. Správným rozhodnutím řidiče by v takto zúženém profilu bylo pokračovat v jízdě a zastavit až v místě, kde je možné vyhnutí. Provoz se bude nadále vyhodnocovat, zvažuje se částečné zadláždění středního pásu.

Závěr

Vybavovat sběrné městské komunikace cyklistickými stezkami je například v Německu naprostou samozřejmostí, což se bohužel o naší zemi říci nedá. Podobně není běžné vybavení našich ulic například zahrazovacími sloupky, ačkoli tyto prvky městského mobiliáře jsou naprostou samozřejmostí v celé západní Evropě a můžeme je spatřit také na historických fotografiích z dob první republiky.

Podobné přestavby městských komunikací považuji za nejrozumnější možné městské investice. Čisté a bezpečné ulice jsou totiž mimo jiné také tou nejlepší sociální politikou. Česká města se musí také začít orientovat na preferenci chodců, cyklistů a MHD. Pokud nebude mít chodec příjemnou a bezpečnou cestu pěšky či na kole, sedne raději do auta a pojede do nákupního centra. Města pak budou spíše „městy duchů“. Dopravní, urbanistické a architektonické řešení má zcela zásadní dopad ne jen na podobu ulic samotných, ale také na občanskou vybavenost, množství a různorodost obchodů, restaurací, kulturních zařízení i na chování a sociální strukturu obyvatelstva a v konečném důsledku na životní úroveň. Mariánské Lázně jdou naštěstí správným směrem.

Komentář lektora

Mariánským Lázním trvalo poměrně dlouho, než se odhodlaly přistoupit k rekonstrukcím městských komunikací podle moderních zásad dopravního zklidňování. Až v posledních letech jsme byli svědky stavebních úprav Husovy a Chebské ulice, jakož i bodových, ale zato významných úprav na přechodech pro chodce na Hlavní třídě. Nyní přišel na řadu i první ucelený úsek této nejdůležitější ulice ve městě. Realizovaný návrh ctí hlavní zásady pro navrhování bezpečných městských komunikací a účelně využívá původní předimenzovanou šířku vozovky. Škoda je, že se nepodařilo prosadit pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru; po republice se už začínají postupně objevovat. Ovšem v západních Čechách panuje pro ně i např. ze strany policie nesmlouvavý zákaz, který se zatím nepodařilo zlomit ani v Plzni za celé jedno desetiletí budování cyklostezek. V článku je správně poukázáno na přednost odbočujících vozidel před cyklisty, ale bylo by vhodné tento fakt zdůraznit i na komunikaci pomocí symbolu „dej přednost v jízdě“ před výjezdem z cyklistického pruhu na komunikaci. Úsporné dopravní značení je ale jinak velmi sympatické. U mnohokrát přerušovaného resp. přejízdného středního pásu se nabízí otázka, jestli obava z možnosti zablokování průjezdu sanitek nebyla přehnaná a nebylo z estetického hlediska lepší zřídit poněkud delší úseky souvisle zatravněné. Realizované krátké pruhy pro levé odbočení mají v konkrétním provedení tu nepříjemnou vlastnost, že značně oddalují přechod pro chodce z přirozené trasy v křižovatce. Moje poslední poznámka se týká použití zastávkových obrubníků „kaselského“ typu na Hlavní ulici v M. Lázních, a to nejen v předmětném úseku. Vyrobené ze žuly působí skutečně ohromujícím dojmem, otázkou je, jestli v některých případech nejsou použity zbytečně. U zálivů s ostřejším vjezdovým klínem vozidlo MHD stejně nemůže až k hraně dorazit a paradoxně může mezi vozidlem a nástupištěm zůstat větší mezera, než kdyby byl použit rovný obrubník s menší výškou podstupnice. Celkově se v Mariánských Lázních vydali správným směrem a věřme, že další podobné realizace budou následovat.

Ing. Ondřej Vohradský

zpět na články

nahoru