Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Průzkum a zhodnocení následků dodatečných mýtných úseků v zemi Brandenburg

Dipl.-Ing. Tilmann Wauer (Schlothauer & Wauer GmbH & Co. KG)

mapa

Od 1. ledna 2005 je na německých dálnicích vybíráno mýtné pro vozidla s celkovou hmotností nad 12 t v závislosti na ujetých kilometrech. Následkem toho došlo v zemi Brandenburg k přesunu části dopravy na sousední spolkové silnice. Případné rozšíření mýtného i na vybrané spolkové silnice (obdoba českých silnic I. třídy - poznámka překladatele) by mohlo vrátit tuto „přesunutou“ dopravu zpět na dálnice, ale jen za podmínky, že zde nejsou k dispozici další vhodné objízdné trasy na komunikační síti nižší kategorie.

V rámci analýzy dat z automatických detektorů dopravy na vybraných spolkových silnicích v zemi Brandenburg byl zjištěn aktuální nárůst intenzity vozidel, která podléhají zpoplatnění. Bylo zjištěno, že většina cest vykonaná na vybraných spolkových silnicích vozidly, které podléhají na dálnici zpoplatnění, tvoří zdrojová a cílová doprava. Podíl průjezdní dopravy činí 20 - 30 % z vozidel podléhajících zpoplatnění. Mj. to znamená, že zavedení mýtného pro nákladní vozidla i na spolkových silnicích by postihlo zejména hospodářský provoz v regionu, který představuje zjištěný převažující podíl zdrojové a cílové dopravy.

Dotazový průzkum u dopravních a logistických firem a jejich sdružení ukázal, že kritérium pro volbu trasy jízdy je v prvé řadě ovlivněno časovým hlediskem a teprve v druhé řadě hlediskem finančních nákladů. To konkrétně znamená, že případná úspora nákladů použitím nezpoplatněných objízdných tras nepřeváží z pohledu podnikatelů časovou výhodu při využití rychlejšího avšak zpoplatněného spojení a s ním souvisejícím nárůstem nákladů. Objízdné trasy představují alternativu pouze tehdy, když probíhají souběžně se zpoplatněnými úseky a jsou v dobrém stavebně technickém stavu, takže nelze při jejich využívání očekávat další časové ztráty.

Anketa ukázala, že dopravní firmy si účtují sazbu od 0,75 € do 1,00 € za ujetý kilometr včetně mýtného poplatku. Podíl části nákladů, který je způsoben mýtným poplatkem ve výši 0,12 €, leží mezi 16 % a 12 %. Z toho vyplývá, že alternativní trasy s prodloužením jízdy o více než 12% až 16% již nepředstavují variantu k původní trase.

Jen u málo zkoumaných případů existují objízdné trasy ke spolkovým silnicím na komunikační síti nižší kategorie, které jsou kratší o méně než 16 %. Kromě toho jsou v současnosti tyto trasy mnohdy částečně ve špatném stavebně technickém stavu, čímž by se doba jízdy ještě prodloužila.

Z 15 zkoumaných objízdných tras nebo jejich částí je pouze u dvou možno očekávat přesun dopravy podléhající zpoplatnění na komunikační síť nižší kategorie. U jedné zkoumané trasy se dá předpokládat částečný návrat dopravy podléhající zpoplatnění zpět na dálnici. Na dvou objízdných trasách, na kterých by mohlo dojít k nárůstu intenzity nákladní dopravy, lze počítat s významným nárůstem emisního zatížení obyvatel.

Průzkum ukázal, že závěry k otázce vlivu zavedení mýtného na spolkových silnicích nemohou být paušalizovány. Dopady následného rozšiřování mýtného musí být posuzovány vždy zvlášť pro každou spolkovou silnici při zohlednění možných zdrojů a cílů jízdy.

Zadavatel zakázky: Zemský silniční úřad Brandenburg
Překlad Dipl. Ing. Tomáš Rücker, Ing. Luděk Bartoš

Komentář lektora

Výsledky analýzy skladby a intenzity automobilové dopravy ve spolkové zemi Brandenburg jsou významně aktuální i pro připravované rozhodnutí o zavedení mýtného na silnicích I.třídy v ČR. Reprezentativní šetření připravená na objízdných trasách v letošním roce v ČR jsou založena na obdobných předpokladech. Rozdíly v hodnocení však může ovlivnit předpokládaná výše mýtného na silnicích I.třídy (cca 50%) oproti výši na dálnicích. Přesnost hodnocení automatického sledování dopravy ovlivňuje v Čechách skutečnost, že z 31 stanovišť na silnicích jen 13 stanovišť umožňuje identifikaci druhu vozidel (klasifikátory).

Prof. Ing. František Lehovec, CSc.

zpět na články

nahoru