Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Pravidla silničního provozu - novelizace na pokračování

Ing. Antonín Seidl (D.I.A.S., antonse@volny.cz)

Ukazuje se, že časový odstup mezi vydáním následujícího čísla časopisu je takový, že v podstatě vždy lze v tomto období zaznamenat aktivitu našich zákonodárců směřující k novelizaci právní úpravy silničního provozu. Tak také v roce 2011 nabylo účinnosti šest novel zákona č. 361/2000 Sb. Tím je již dosaženo neuvěřitelného celkového počtu 27 novel tohoto předpisu. Z těchto šesti novel se jedná ve dvou případech o zákony, kterými kterým se “přímo„ mění zákon č. 361/2000 Sb., ve čtyřech případech se jedná o změny “skryté„ v jiných právních předpisech. Pro úplnost lze uvést, že změnami byla v roce 2011 “zasažena„ i prováděcí vyhláška k zákonu (č. 30/2001 Sb.).

Vzhledem k zaměření časopisu se v dalším zaměřím pouze na změny týkající se pravidel chování na pozemních komunikacích.

Zákon č. 133/2011 Sb.

Nesmět ohrozit, nesmět omezit

Povinnost se nově se vztahuje na všechny účastníky provozu, nikoli jen na řidiče.

Kolona vozidel

Nově zavedený pojem, který má význam pro pravidla chování při jízdě vozidel s právem přednostní jízdy.

Oděvní doplněk z retroreflexního materiálu

Řidič má povinnost jej mít na sobě v případě nouzového stání na pozemní komunikaci mimo obec. To neplatí pro řidiče motocyklu, mopedu a nemotorového vozidla.

Řidič x chodec

Povinnosti řidiče jsou přesněji vymezeny. Řidič nesmí ohrozit ani omezit chodce, který přechází nebo hodlá přecházet na přechodu pro chodce. Při odbočování nesmí přecházejícího chodce ohrozit. Tím je nahrazena původní poněkud nejasně formulovaná povinnost. Je zachováno, že tyto povinnosti se nevztahují na řidiče tramvaje.

Předjíždění

Byla vypuštěna v praktickém provozu často nesplnitelná povinnost při předjíždění ani neomezit řidiče jedoucího za předjíždějícím. Zákaz předjíždění byl nově rozšířen i na přejezd pro cyklisty.

Zastavení a stání

Zákaz byl nově rozšířen i na přejezd pro cyklisty.

Zimní pneumatiky

V období od 1.11. do 31.3. lze za stanovených podmínek užít vybraná vozidla jen se zimními pneumatikami. Zde definované stanovené podmínky (zejména předpoklad povětrnostních podmínek) jsou však zdrojem určitých nejasností při praktické aplikaci.

Speciální označení vozidel a osob

Nově zavádí podmínky pro vydávání a užívání parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením.

Řízení provozu světelnými signály

Směrový signál může být doplněn i signálem žlutého světla ve tvaru cyklisty nebo ve tvaru chodce a cyklisty (dříve jen chodce). Tím se odbočující řidič upozorňuje na situaci, že v daném směru křižuje směr jízdy nebo chůze těchto účastníků provozu.

Měření rychlosti jízdy

Ponechává se oprávnění pro obecní policii měřit rychlost jízdy, ale jen na místech určených policií ČR a v součinnosti s ní. Odpadá podmínka označení míst měření příslušnou dopravní značkou.

Výjimka z místní úpravy

Výjimku z místní úpravy provozu může nově za stanovených podmínek povolit policista na místě samém.

Správní delikty

Je zařazena celá nová část týkající se správních deliktů v silničním provozu a pokuty za ně. Dříve to bylo součástí zákona o přestupcích.

Body za porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

Zavedena je řada změn v bodech přidělovaných za konkrétní porušení, a to jak ve směru ke zpřísnění, tak i ve zmírnění. Největší zpřísnění se týká ohrožení jiného vozidla při přejíždění mezi jízdními pruhy (nově 5 bodů) a porušení povinnosti užití dětské autosedačky nebo bezpečnostního pásu při přepravě dětí (nově 4 body). Největší zmírnění počtu přidělovaných bodů je pro případ řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny (nově 4 body). Všechna původní “jednobodová porušení„ byla vypuštěna.

Zákon č. 297/2011 Sb.

Jeho obsahem je zejména implementace evropských směrnic týkajících se řidičských průkazů do našeho předpisu. Komentář k této problematice je obsahem jiného příspěvku.

K tomuto předpisu je možno jen dále uvést, že jeho obsahem je i snaha řešit problém tzv. „osoby blízké„, a to zavedením institutu “Správního deliktu provozovatele vozidla„. Účinnost se ovšem předpokládá až v roce 2013.

Zákon č. 329/2011 Sb.

Předmětem zákona je zejména úprava poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Zákon o silničním provozu mění tím, že v části speciálního označení osob a vozidel zavádí označení osoby s držitelem průkazu ZTP a ZTP/P.

Zákon č. 375/2011 Sb.

Předmětem zákona jsou změny zákonů v souvislosti s přijetím některých zákonů o zdravotnických službách apod. Pro ilustraci lze uvést, že tento předpis mění neuvěřitelných 120 zákonů. Z tohoto hlediska novela zákona č. 361/2000 Sb. jistě nemůže chybět. Ta se nachází části 57 a pokud obsah silně zjednoduším, v podstatě se původní pojem zdravotní služby nebo péče mění na “poskytovatele„ této služby nebo péče. Takovou změnu účastníci provozu jistě ocení. Účinnosti úprava nabývá 1.1.2012.

Zákon č. 341/2011 Sb.

Jedná se o zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů. Do pravidel silničního provozu zavádí některé výjimky pro vozidla inspekce a odkaz na označení příslušníka inspekce. Účinnosti úprava nabývá 1.1.2012.

Jak bylo výše uvedeno, změny se dotkly i prováděcího předpisu k zákonu o silničním provozu. Konkrétně nabyla účinnosti vyhláška č. 290/2011 Sb., která je osmou novelou vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Vyhláška č. 290/2011 Sb.

Podstatou novely je zavedení pojmu “osoby těžce zdravotně postižené„ náhradou za “osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou„ ve všech dotčených ustanoveních vyhlášky. Současně se doplňuje příloha 12 k vyhlášce s vyobrazením parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (č. O 7).

Komentovaný stav pro účel článku vychází ze stavu k prosinci 2011.

zpět na články

nahoru