Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Posuzování kapacity křižovatek - nové odborné publikace a software

Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., bartos@edip.cz, martolos@edip.cz)


V roce 2011 firma EDIP s.r.o. zpracovala a vydala další nové odborné publikace a software, čímž doplnila problematiku posuzování křižovatek. Po TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek se odborná veřejnost dočkala metodiky pro Posuzování kapacity mimoúrovňových, okružních i světelně řízených křižovatek a to včetně komentářů a příkladů výpočtů. Okružní křižovatky jsou dokonce doplněny o software umožňující rychlé výpočty.

Každá z těchto nových publikací je rozdělena do tří částí:

  • Přetisk certifikované metodiky, která byla schválena Ministerstvem dopravy ČR ve formě technických podmínek (příloha)
  • Komentář k metodice a doporučené postupy pro aplikaci metodiky (kapitola 3)
  • Příklady výpočtů podle TP (kapitola 4)

Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek

Autor: Vladislav Rozsypal, Spoluautor: Jiří Kašpar

Publikace Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek platí pro výpočet a posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek (MÚK) nových, stávajících i rekonstruovaných.

Platí především pro křižovatky na dálnicích, rychlostních silnicích, čtyřpruhových silnicích I.třídy a rychlostních místních komunikacích.

Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek

Autor: Jan Martolos, Spoluautoři: Aleš Richtr, Luděk Bartoš, Martin Hála

Publikace Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek platí pro výpočet a posuzování kapacity stykových a průsečných úrovňových křižovatek, na kterých je provoz řízen světelnými signály. Platí pro křižovatky pozemních komunikací i pro připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace a to jak nových, tak stávajících i rekonstruovaných.

Posuzování kapacity okružních křižovatek

Autor: Luděk Bartoš, Spoluautoři: Jan Martolos, Vladislav Rozsypal, Martin Hála

Publikace Posuzováni kapacity okružních křižovatek platí pro výpočet a posuzování kapacity všech druhů okružních křižovatek s předností v jízdě na okružním pasu. Platí pro okružní křižovatky pozemních komunikací i připojení účelových komunikací na silnice a místní komunikace a to jak pro posuzování nových, stávajících i rekonstruovaných okružních křižovatek.

Jako součást metodiky na posuzování kapacity okružních křižovatek vyvinula firma EDIP s.r.o. software, který nabízí v online verzi.

Obrázek 1: Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek, technické podmínky TP 236 Obrázek 2: Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, technické podmínky TP 235 Obrázek 3: Posuzování kapacity okružních křižovatek, technické podmínky TP 234

Obrázek 1: Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek, technické podmínky TP 236

Obrázek 2: Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek, technické podmínky TP 235

Obrázek 3: Posuzování kapacity okružních křižovatek, technické podmínky TP 234

Software na posuzování kapacity okružních křižovatek EDIP-OK online

Software EDIP-OK online umožňuje okamžitý výpočet a posouzení kapacity všech druhů okružních křižovatek (s jedním pruhem na okruhu, se dvěma pruhy na okruhu, spirálovité a miniokružní) podle metodiky uvedené v TP 234 Posuzování kapacity okružních křižovatek a umožňuje tak získat odborné kapacitní posudky s možností tisku výstupů posouzení přímo ve formátu jednotných protokolů, které jsou dle ČSN 736102 obsahově závazným průkazem posudku.

Uživatel je programem veden krok za krokem:

  1. Parametry křižovatky
  2. Intenzity dopravy
  3. Parametry paprsků
  4. Výpočet a výstup dat (tisk)
Obrázek 4: Ukázka provedení online programu EDIP-OK Obrázek 5: Ukázka provedení online programu EDIP-OK Obrázek 6: Ukázka provedení online programu EDIP-eS

Obrázek 4: Ukázka provedení online programu EDIP-OK

Obrázek 5: Ukázka provedení online programu EDIP-OK

Obrázek 6: Ukázka provedení online programu EDIP-eS

Sborník přednášek

Odborná publikace obsahující téměř vše, co zaznělo na konferenci, která se konala v říjnu 2011. Přednášejícími byli čeští i němečtí odborníci včetně prof. Dr.-Ing. Wernera Brilona z bochumské univerzity.

Intenzita dopravy a prognóza - nový software

Koncem roku 2011 uvedla firma EDIP s.r.o. nový software EDIP-eS on-line umožňující výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity automobilové, cyklistické i pěší dopravy ve sledovaném profilu komunikace na základě krátkodobého měření podle metodiky uvedené v TP 189 Stanovení intenzit dopravy na pozemních komunikacích.

Další funkcí programu je výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu pro roky 2005 až 2050 podle metodiky uvedené v TP 225 Prognóza intenzit automobilové dopravy.

Výstupem je rychlé získání údajů o intenzitě dopravy, které lze využít při koncepcích rozvoje komunikační sítě, návrhu komunikací či jako podklad při rozdělování finančních prostředků na opravy a rekonstrukce a při výpočtech kapacity komunikací či při výpočtech vlivu dopravy na životní prostředí.

Výpočtové formuláře lze vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy.

Software i publikace můžete zakoupit v internetovém obchodě obchod.edip.cz, kde naleznete podrobnější informace.

zpět na články

nahoru