Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Nové vydání TP 103 Navrhování obytných a pěších zón

Ing. Luděk Bartoš, EDIP s.r.o.

obrázek č. 1

Obr. 1: TP 103 - obálka

Obytné a pěší zóny jsou společně se „zónami Tempo 30“ základem konceptu plošného zklidňování ve městech a obcích. Problematiku jejich navrhování řešily technické podmínky TP103 z roku 1998. Od té doby došlo v Česku k řadě realizací, také byla novelizována ČSN 73 6110. Obsahem článku je seznámení s novým vydáním TP103 Navrhování obytných a pěších zón.

1. Úvod

Obytné ulice se začaly budovat v 70. letech minulého století v některých zemích západní Evropy. Nejznámější příklady jsou tzv. woonerf z Nizozemska. V současné době jsou spolu s dalšími druhy dopravně zklidněných komunikací základním urbanisticko dopravním prvkem při budování nových obytných souborů a zlepšování provozních podmínek ve stávající zástavbě.

Vznik pěších zón je reakcí na rostoucí motorovou dopravu: centra obcí (především měst) v posledních desetiletích 20. století pohltily automobily a chodci byli z ulic téměř vytěsněni. Změna obecného přístupu k dopravě - zrovnoprávnění jednotlivých druhů dopravy, důraz na ekologii a zdraví obyvatel - umožnila realizaci pěších zón jako „oáz“ chráněných před negativy motorové dopravy.

Problematiku navrhování obytných ulic (zón) řešily TP103 z roku 1998. Od té doby došlo u nás k řadě realizací, byla novelizována ČSN 73 6110 a domnívám se, že se i celkově změnil přístup společnosti k navrhování zklidněných komunikací. Bylo proto přistoupeno k novelizaci TP103, které vyvrcholilo schválením nových TP103 Navrhování obytných a pěších zón v listopadu 2008. Oproti původním TP103 byly, jak již název napovídá, rozšířeny o problematiku navrhování pěších zón.


2. Provozní podmínky


Cílem navrhování obytné zóny je přizpůsobení provozu vozidel pobytové funkci přilehlé zástavby či prostoru. V obytné zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný prostor. Pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní, což je zdůrazněno jejím stavebním řešením. V obytné zóně platí specifické provozní podmínky dané § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb. [2]:

 • řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h,
 • řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo,
 • stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště,
 • chodec smí využívat obytnou zónu v celé její šířce,
 • jsou povoleny hry dětí přímo v dopravním prostoru,
 • chodci i hrající si děti musí umožnit vozidlům jízdu,
 • při vjíždění z obytné zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě.

Cílem navrhování pěší zóny je umožnění bezpečného pohybu chodců, proto je v pěší zóně preferován pěší provoz. Ostatní druhy dopravy jsou v pěší zóně vyloučeny mimo obslužné motorové dopravy, cyklistické dopravy a veřejné hromadné dopravy za stanovených podmínek provozu. V pěší zóně se všichni účastníci provozu dělí o společný prostor. Obchodní a pobytová funkce převládá nad funkcí dopravní.

Základní provozní podmínky v pěší zóně vyplývají z ustanovení § 23 a § 39 zákona č. 361/2000 Sb. [2] a ust. § 12 odst. 1 písm. hh) vyhlášky č. 30/2001 Sb. [3]:

 • chodec smí využívat pěší zónu v celé její šířce,
 • do pěší zóny je povolen vjezd pouze vozidlům uvedeným ve spodní části dopravní značky „Pěší zóna“ (č. IP 27a).

Pokud je povolen vjezd vozidel do pěší zóny:

 • řidič smí jet rychlostí nejvýše 20 km/h,
 • řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo,
 • stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště,
 • chodci musí umožnit vozidlům jízdu,
 • při vjíždění z pěší zóny na jinou pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě.

Z výše uvedených ustanovení vyplývá, že k návrhu i posuzování obytných/pěších zón není možno přistupovat jako k „běžné“ obslužné místní komunikaci. Se smutkem v očích však musím konstatovat, že takovýto náhled byl některým účastníkům projednávání TP103 poměrně cizí. Odrazem toho jsou některá ustanovení nových technických podmínek, ve kterých se uplatnily jiné zákonné požadavky jako pro běžnou komunikaci s preferencí motorové dopravy.

3. Vybrané novinky

Na základě desetileté zkušenosti s realizací obytných ulic došlo v TP103 k řadě upřesnění a doplňků. Z těch zajímavých namátkou vybírám:

Obratiště

Ve slepé obytné ulici délky do 100 m se obratiště navrhuje jen pro osobní automobily. U slepých obytných ulic delších než 100 m se obratiště navrhuje zpravidla pro dvounápravový automobil na svoz komunálního odpadu o celkové délce 9,03 m a rozvoru 4,60 m. Tomu odpovídají i novelizované rozměry obratišť, TP103 nově požaduje prověření vlečnými křivkami podle TP171.

Opatření pro regulaci rychlosti vozidel

TP103 popisují a na přiložených fotografiích dokumentují opatření, která ovlivňují volbu jízdní rychlosti. Mezi ty patří zúžení šířky komunikace, dělicí ostrůvky, šikany (střídavé parkování), zpomalovací prahy, okružní křižovatky a další prvky včetně vhodně užité komunikační zeleně.


Parkovací stání

TP103 potvrzují prověřenou praxi z mnoha realizací, kdy parkovací stání je vyznačeno odlišnou strukturou nebo barvou povrchu. Vedle parkovacího stání je nutné zachovat volný průjezd šířky nejméně 3,00 m.

Poznámka: Obecná právní úprava (zákon č. 361/2000 Sb., § 25, odst. 3) stanoví povinnost ponechat při stání volný jízdní pruh o šířce 3,00 m pro každý směr jízdy. Označení parkoviště v obytné zóně je ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb. místní úpravou provozu nadřazenou obecné úpravě. Ponechání volného jízdního pruhu o šířce nejméně 3,00 m není z tohoto hlediska v rozporu s právní úpravou.


Zajištění dostatečného rozhledu

Kapitola věnující se zajištění rozhledových podmínek se stala během projednávání TP103 jedním ze stěžejních témat a naplno odhalila rozpory v chápaní odlišnosti provozních podmínek obytné i pěší zóny. To se projevilo zejména při prokazování rozhledových poměrů napojení přilehlých pozemků na dopravní prostor obytné i pěší zóny. Aby se TP103 staly dobrou pomůckou pro projektanty i schvalující organizace, bylo nutné výslednou podobu kapitoly upravit tak, aby odpovídala výkladu současné zákonné úpravy ze strany stěžejního schvalujícího orgánu - Policie ČR.

Fotografické příklady

Nová podoba TP103 se vyznačuje řadou fotografických příkladů realizací obytných i pěších zón z domova i ze zahraničí.

4. Závěr

Nové vydání TP103 Navrhování obytných a pěších zón bylo schváleno Ministerstvem dopravy v listopadu 2008. TP103 je možné objednat na adrese: Koura publishing, Tyršova 648, 353 01 Mariánské Lázně nebo internetovém obchodě www.koura.cz.

5. Literatura

 1. TP103 Navrhování obytných a pěších zón, EDIP s.r.o., 2008.
 2. Zákon č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 4. ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 2006.

zpět na články

nahoru