Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Nové programy pro výpočet kapacity neřízených a světelně řízených křižovatek

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz)

Úvod

Pro zjednodušení a zrychlení výpočtů a za účelem rozšíření poznatků v oblasti kapacity komunikací mezi širší odbornou veřejnost jsme vyvinuli řadu modulů dopravně inženýrských softwarů. Od roku 2011 se zaměřujeme především na vývoj internetových aplikací, které uživatelům zaručují neustálou aktuálnost a přístup z kteréhokoliv počítače.

Algoritmy a výstupy software jsou vždy v souladu s postupy z ČSN a jednotlivých TP technických podmínek. Výstupem je protokol, který je podle ČSN obsahově závazným dokladem výpočtu (kapacitního).

Novinkou na trhu online programů vyvinutých firmou EDIP s.r.o. jsou:

EDIP-Ka online

Obrázek 1: EDIP-Ka online - krok 2 - Intenzity dopravy

Obrázek 1: EDIP-Ka online - krok 2 - Intenzity dopravy

Již v roce 2008, současně s vydáním TP 188 Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek, jsme na trh dodali software EDIP-Ka, který celý výpočet umožňuje provést rychle a bezchybně. V průběhu používání tohoto SW se ukázalo, že oproti technickým podmínkám je vhodné doplnit některé další funkce – například posuzování kapacity nadřazených jízdních proudů. Software byl dodáván na CD s nutností instalace a bez možnosti okamžité a pravidelné aktualizace.

Nově nabízíme EDIP-Ka online který, stejně jako ostatní programy z této řady, umožňuje spouštění ve webovém prohlížeči jen po zadání jména a hesla. Zadávání parametrů křižovatky bylo sladěno s ostatními moduly a je tak pro uživatele snadné a intuitivní. Výstup je opět ve formě protokolu. V této nové online verzi byly opraveny drobnější nepřesnosti výpočtu a doplněny další funkce při zadávání geometrie křižovatky. Nově byl spuštěn přenos intenzit dopravy mezi programy a je již možné přenášet intenzity dopravy mezi programy EDIP Ka a EDIP OK pouze prostřednictvím tlačítka „Načíst z uložených“ v kroku 2 – intenzity dopravy. Tato aktualizace proběhla opět online, aniž by uživatel musel cokoli udělat.

EDIP-eL online

Obrázek 2: EDIP-eL online - krok 4 - Světelné signály

Obrázek 2: EDIP-eL online - krok 4 - Světelné signály

Současně s vydáním technických podmínek TP 235 Posuzování kapacity světelně řízených křižovatek v roce 2011 jsme začali vyvíjet program, který by urychlil a zjednodušil práci při posuzování kapacity světelně řízených křižovatek. Po dvou letech tak na trh zavádíme online software umožňující výpočet a posouzení kapacity stykových a průsečných úrovňových křižovatek, na kterých je provoz řízen světelnými signály, a to jak nových, tak i stávajících či rekonstruovaných. Program pracuje zcela v souladu s metodikou uvedenou v TP 235 i s platnou ČSN 73 6102.

Základní teoretický model pro výpočet kapacity světelně řízených křižovatek vycházel z Websterovy metody saturovaného toku, která byla použita i v předchozí metodice (dle TP 81). Základní vstupní parametry výpočtu (základní saturovaný tok, délka efektivní zelené, přepočtové koeficienty vlivu skladby dopravního proudu) byly aktualizovány na základě znalosti dopravního chování na vybraných sedmnácti světelně řízených křižovatkách v ČR, na kterých byly v rámci výzkumného projektu prováděny podrobné dopravní průzkumy.

Program na základě geometrických parametrů řadicích pruhů spočítá jejich saturovaný tok a při znalosti informace o délce zelené pro jednotlivé signální skupiny pak i jejich kapacitu. Uživatel tak snadno vypracuje odborný kapacitní posudek s možností tisku přímo ve formátu jednotných protokolů, které jsou dle ČSN 736102 obsahově závazným průkazem posudku.

Dalšími programy, které jsou pravidelně online aktualizovány jsou:

  • EDIP-eS online na výpočet celodenní a špičkové hodinové intenzity automobilové, cyklistické i pěší dopravy – výpočet intenzit dopravy ve sledovaném profilu komunikace na základě krátkodobého měření podle metodiky uvedené v TP 189. Další funkcí programu je výpočet výhledové intenzity dopravy metodou jednotného součinitele růstu pro roky 2010 až 2050 podle metodiky uvedené v TP 225.
  • EDIP-OK online na posuzování kapacity okružních křižovatek – zahrnuje výpočet kapacity všech druhů okružních křižovatek (s jedním pruhem na okruhu, se dvěma pruhy na okruhu, spirálovité a miniokružní) podle metodiky uvedené v TP 234.
  • ROZHLED online na výpočet rozhledových trojúhelníků podle ČSN 736102 včetně Změny Z1 – po zadání údajů o geometrii a parametrech křižovatky vypočte program výsledné rozhledové vzdálenosti s možností tisku podrobného protokolu výpočtu (doklad pro Policii ČR).

Tyto programy využívají zejména dopravní inženýři, projektanti dopravních staveb, vlastníci a správci pozemních komunikací, speciální stavební úřady, pracovníci Policie ČR a vysoké školy.

zpět na články

nahoru