Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Nové dopravně inženýrské programy: PROGEDO a PARK

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz)
Ing. Jana Bartošová (EDIP s.r.o., bartosova@edip.cz)

Článek popisuje dva nové sofwarové nástroje doplňující řadu již zavedených a fungujících dopravně inženýrských programů, které vyvíjí firma EDIP s.r.o. Software PROGEDO umožňuje výpočet prognózy intenzity dopravy generované objekty s velkými nároky na dopravu a pomocí softwarového nástroje PARK lze jednoduše určit nutný počet parkovacích a odstavných stání podle ČSN 73 6110.


PROGEDO online

Kvalitní řešení dopravních systémů obcí, měst i krajů je nezbytnou součástí územního plánování, urbanismu i vlastního navrhování a projektování staveb. Pro správný návrh dopravních sítí je nutné znát předpokládané budoucí požadavky na využití jednotlivých částí systému. Jedním z důležitých vstupních údajů pro prognózu dopravy v širším území je (kromě konfigurace a parametrů komunikační sítě) odhad intenzity dopravy generované územím navrhovaným pro určitý způsob využití a konkrétní typ zástavby.

Software PROGEDO online vychází z metodiky Metody prognózy intenzit generované dopravy (2012) certifikované Ministerstvem dopravy ČR dne 4. října 2012 a umožňuje stanovit, resp. kvalifikovaně prognózovat intenzitu generované dopravy v území vymezeném takovou funkcí a typem zástavby. Jedná se tak především o území s převládajícím monofunkčním využitím a o areály a soubory staveb vykazující vysoké nároky na dopravní obslužnost, hlavně pak individuální automobilovou dopravou jak osobní tak nákladní (velká obchodní zařízení, soustředěná obytná zástavba – individuální i hromadná, skladové a průmyslové areály, překladiště a nákladní logistické areály, sportovní areály, apod. Řeší se doprava automobilová, městská hromadná, cyklistická i pěší.

Software je určen k použití v procesu územního plánování (zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), dále při navrhování a projektování staveb a při navrhování dopravní obsluhy území.

Pomocí programu PROGEDO online je výpočet prognózy intenzity generované dopravy prováděn ve čtyřech postupných krocích:

Krok 1 – Volba území vymezeného danou funkcí a typem zástavby (kategorie území, úroveň dokumentace) – přiřazení posuzovaného území vymezeného v konkrétní územně plánovací dokumentaci resp. územně plánovacím podkladu, návrhu nebo projektu stavby funkční kategorii území a příslušnému typu zástavby.

Krok 2 – Výpočet hodnoty výchozího ukazatele území U – charakterizujícího území vymezené danou funkcí a typem zástavby z hlediska jeho přitažlivosti jako zdroje či cíle cest. Zde je nutné zadat výměru sledovaného území, resp. plochu objektu a parametry území (charakter zástavby, počet obyvatel, počet zaměstnanců apod.). Jedná se o parametr nazývaný v ČSN 73 6110 „účelová jednotka“.

Krok 3 – Výpočet, resp.odhad intenzity generované dopravy – zjištění nárůstu intenzity dopravy na okolních komunikacích.

Intenzita generované dopravy se může stanovit dvěma způsoby:

  • Z celkové intenzity cest generované daným územím a dělby přepravní práce.
    Postupně se vypočítá celkový počet generovaných cest, počet cest uskutečněný každým druhem dopravy zvlášť a intenzita individuální automobilové dopravy.
  • Přímým výpočtem intenzity vozidel individuální automobilové dopravy

Po zohlednění vlivu urbanistických podmínek, vlivu sdílené dopravy a vlivu přetažené dopravy je vypočten nárůst intenzit dopravy na okolních komunikacích a denní a týdenní variace intenzit automobilové dopravy.

Krok 4 – Protokol výpočtu – lze jej vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy.

Obrázek 1: Software Progedo – krok 1 – Kategorie území a úroveň dokumentace Obrázek 2: Software Progedo – krok 2 – Výpočet výchozího ukazatele území U Obrázek 3: Software Progedo – krok 3 – Výpočet intenzity generované dopravy

Obrázek 1: Software Progedo – krok 1 – Kategorie území a úroveň dokumentace

Obrázek 2: Software Progedo – krok 2 – Výpočet výchozího ukazatele území U

Obrázek 3: Software Progedo – krok 3 – Výpočet intenzity generované dopravy

PARK online

Software PARK online umožňuje stanovit počet parkovacích a odstavných stání podle ČSN 73 6110.

Software je určen k použití pro potřeby rozhodnutí o umístění stavby, vydání stavebního povolení a v procesu územního plánování pro územně plánovací dokumentaci nebo územně plánovacích podkladů.

Pomocí programu PARK je výpočet počtu parkovacích a odstavných stání prováděn ve třech postupných krocích:

Krok 1 – Stanovení druhu stavby a počtu účelových jednotek.

Krok 2 – Určení součinitelů vlivu stupně automobilizace a redukce počtu stání a výpočet výsledného počtu stání. Určení součinitele redukce počtu stání je možné buď přímo nebo i s interaktivním výpočtem indexu dostupnosti území.

Krok 3 – Protokol výpočtu – lze jej vytisknout a použít jako přílohu odborné zprávy.

Programy PROGEDO i PARK jsou určeny dopravním inženýrům, urbanistům – zpracovatelům územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů, projektantům dopravních staveb, architektům, vlastníkům a správcům pozemních komunikací, úřadům územního plánování a stavebním úřadům, speciálním stavebním úřadům, pracovníkům Policie ČR, ostatním účastníkům výstavby pozemních komunikací a dalším odborným pracovištím.

Veškerý dopravně inženýrský software firmy EDIP s.r.o. je použitelný přes internetový prohlížeč (odpadá proces instalace programu). Na adrese software.edip.cz je nutné zadat pouze jméno a heslo, což umožňuje dostat ke všem aktivovaným programům. Aktualizace programů probíhá online bez nutnosti doobjednávání.

Firma EDIP s.r.o. nabízí zdarma čtrnáctidenní zkušební licenci na všechny své dopravně inženýrské online programy.

Obrázek 4: Software Park – krok 1 – Druh stavby, počet účelových jednotek Obrázek 5: Software Park – krok 2 – Součinitelé redukce počtu stání Obrázek 6: Software Park – krok 3 – Protokol výpočtu

Obrázek 4: Software Park – krok 1 – Druh stavby, počet účelových jednotek

Obrázek 5: Software Park – krok 2 – Součinitelé redukce počtu stání

Obrázek 6: Software Park – krok 3 – Protokol výpočtu

zpět na články

nahoru