Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Nová metodika stanovení intenzity generované dopravy

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz), Ing. arch. Veronika Šindlerová (DHV CR spol. s r.o., veronika.sindlerova@dhv.com)

Obrázek 1: titul publikace Metody prognózy intenzit generované dopravy

Obrázek 1: titul publikace Metody prognózy intenzit generované dopravy

Na začátku letošního roku vyšla kniha „Metody prognózy intenzit generované dopravy“, která obsahuje metodiku certifikovanou (schválenou) Ministerstvem dopravy ČR. Metodika dává návod jak odhadnout intenzitu dopravy, kterou vyvolá výstavba objektu, souboru staveb, areálu nebo například celé nové části sídla, a to s jakýmkoli způsobem využití. Metodika se soustředí zejména na bytové a obchodní areály, ale se stejnou mírou podrobnosti se zabývá také ostatními způsoby využití a druhy zástavby jako například objekty pro administrativu a správu, školství, zdravotnictví, kulturu, ubytování, sport a v neposlední řadě také výrobními a skladovými objekty, logistickými areály ad.. Metodika, která bude nakonec vybavena i softwarovým nástrojem pro její pohodlnější aplikaci v každodenní praxi, je určena jednak dopravním inženýrům a ostatním odborníkům v plánování a projektování dopravních staveb, ale také všem urbanistům a specialistům na územní plánování, architektům a projektantům pozemních staveb.

Kvalitní řešení dopravních systémů obcí, měst i krajů je nezbytnou součástí územního plánování, urbanismu i vlastního navrhování a projektování staveb. Kvalitní, správně navržený a adekvátně kapacitní dopravní systém iniciuje a podmiňuje rozvoj území. Pro správný návrh dopravních sítí je nutné znát předpokládané budoucí požadavky na využití jednotlivých částí systému. Jeden z důležitých vstupních údajů pro prognózu dopravy v širším území je (kromě konfigurace a parametrů komunikační sítě) odhad intenzity dopravy generované územím navrhovaným pro určitý způsob a intenzitu využití a konkrétní typ zástavby.

Stanovení dopravní produktivity (resp. atraktivity) území je jednou ze základních úloh při prognóze a modelování dopravy.

Dopravně inženýrské posouzení je prováděno v několika navazujících krocích:

  • analýza současného stavu,
  • prognóza intenzity nové (generované) dopravy,
  • prognóza intenzit celkové dopravy,
  • kapacitní posouzení,
  • doporučení k dopravnímu řešení.

Metodika definuje postup k prognóze intenzity generované dopravy.

Generovaná doprava, resp. intenzita generované dopravy je počet cest, který má jako zdroj (a nebo cíl) dané vymezené území, za jednotku času.

Metodika se zaměřuje primárně na ta území vymezená danou funkcí a typem zástavby, které dlouhodobě představují největší zdroje dopravní zátěže a generují tak velké množství dopravy, přičemž u nich lze tento trend předpokládat i do budoucna. Jedná se tak především o území s převládajícím jedním využitím vykazující vysoké nároky na dopravní obslužnost, hlavně pak individuální automobilovou dopravou, jak osobní tak nákladní: velká obchodní zařízení, soustředěná obytná zástavba (individuální i hromadná), skladové a průmyslové areály, překladiště a nákladní logistické areály, sportovní areály, apod.

Metodika je primárně určena k použití v procesu územního plánování (zpracování územně plánovací dokumentace nebo územně plánovacích podkladů), navrhování a projektování staveb a při navrhování dopravní obsluhy území.

Obrázek 2: ukázka z obsahu publikace Metody prognózy intenzit generované dopravy

Obrázek 2: ukázka z obsahu publikace Metody prognózy intenzit generované dopravy

Každá z úrovní územního plánování (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán, územní studie) představuje rozdílný soubor výchozích údajů o způsobu a intenzitě využití území, který charakterizuje a specifikuje plánovanou zástavbu a z ní vyplývající ukazatele a parametry pro stanovení intenzity generované dopravy.

Veškeré číselné hodnoty uvedené v metodice byly získány analýzou souboru dat z provedených dopravních průzkumů u již existujících objektů a areálů. Pokud má však zpracovatel prognózy k dispozici ověřené údaje vhodnější pro danou situaci, může je využít.

Kniha je doplněna příklady, obsahuje i podrobnou specifikaci kategorií území a údaje o variacích intenzit generované dopravy.

Přestože údaje uvedené v knize vycházejí z průzkumů u již realizovaných objektů, je vhodné danou problematiku dále sledovat a uvedené údaje postupně aktualizovat v reakci na reálný vývoj.

Předpokládáme vytvoření software, který by celý výpočet zautomatizoval.

zpět na články

nahoru