Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Nehody a komunikace v roce 2016

pplk. Mgr. Jan Straka (Policejní prezidium České republiky, pp.rsdp@pcr.cz)

Rok 2016 byl z pohledu usmrcených osob na silnicích nejpříznivější od roku 1961. Na pozemních komunikacích v České republice zemřelo v souvislosti s dopravními nehodami 545 osob, což v meziročním srovnání znamená o 115 vyhaslých lidských životů méně než v roce 2015. Velmi kladně můžeme hodnotit snížení následků dopravních nehod u nejrizikovějších kategorií účastníků, tedy chodců, cyklistů a řidičů motocyklů. Chodců bylo usmrceno o 20 méně (-15,3 %), řidičů motocyklů o 22 méně (-27,2 %) a cyklistů dokonce o 29 méně (-42,6 %) než v roce 2015. Počet usmrcených se snížil v intravilánu (o 1 osobu) a v extravilánu dokonce o 144 osob.


V roce 2016 šetřila Policie České republiky celkem 98 864 nehod v silničním provozu, z toho bylo nehod:

 • s usmrcením 449
 • s těžkým zraněním 2 263
 • s lehkým zraněním 18 624
 • jen s hmotnou škodou 77 478
Graf 1: Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od roku 1961

Graf 1: Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od roku 1961

Tyto údaje odpovídají skutečnostem zjištěným do 24 hodin po nehodě (jako všechny ostatní údaje v tomto článku). Následně, tj. v době od 24 hodin do 30 dnů po nehodě zemřelo na následky utrpěných zranění ještě dalších 66 osob. Oproti roku 2015 je počet následně zemřelých nižší o 12 osob. Celkem zahynulo při nehodách v silničním provozu v roce 2016 na území České republiky 611 osob, tj. o 127 osob méně než v roce 2015.

Z celkového počtu 545 usmrcených osob při nehodách na pozemních komunikacích v České republice v roce 2016 bylo:

 • 111 chodců
 • 295 řidičů
  • 209 řidičů osobního vozidla
  • 59 řidičů motocyklu
  • 21 řidičů nákladního vozidla
  • 2 řidiči nákladního automobilu s přívěsem
  • 2 řidiči nákladního automobilu s návěsem
  • 1 řidič malého motocyklu
  • 1 řidič traktoru
 • 100 spolujezdců
  • 91 spolujezdců v osobním vozidle
  • 6 spolujezdců v nákladním automobilu
  • 2 spolujezdci v nákladním automobilu s přívěsem
  • 1 spolujezdec v osobním vozidle s přívěsem
 • 39 cyklistů

V roce 2016 tak Policie ČR řešila v průměru 270 dopravních nehod denně, na jeden den v průměru připadá:

 • 1,5 osoby usmrcené do 24 hodin
 • 7 osob těžce zraněných
 • téměř 67 osob lehce zraněných
Rok 2016 počet nehod počet usmrcených počet těžce zraněných
Počet šetřených nehod 98 864 5 797 6,2
Počet usmrcených osob 545 -115 -17,4
Počet těžce zraněných osob 2 580 40 1,6
Počet lehce zraněných osob 24 501 75 0,3
Hmotná škoda v mil. Kč 5 804,20 365,1 6,7

Hmotná škoda odhadnutá při dopravních nehodách na místě je v průměru 15 858 470 Kč denně. Výše uvedené znamená, že Policie ČR šetřila dopravní nehodu v průměru každých 5,3 minut, každých 16,1 hodiny došlo na pozemních komunikacích při dopravní nehodě k úmrtí, každých 3,4 hodiny došlo k těžkému zranění a každých 21,5 minuty byl účastník silničního provozu při dopravní nehodě zraněn lehce. Průměrná hmotná škoda odhadnutá policisty na místě dopravní nehody připadající na jednu nehodu byla v roce 2016 vykázána ve výši 58 709 Kč.

Protože náplní tohoto časopisu jsou pozemní komunikace a jejich problematika, budeme se dále věnovat položkám statistického formuláře nehod, které mají vztah ke komunikaci, na níž k nehodě došlo.

Z celkového počtu nehod šetřených Policií ČR bylo 30,3 % mimo obce a na tyto nehody dále připadá:

 • 66,6 % z celkového počtu usmrcených,
 • 46 % z celkového počtu těžce zraněných,
 • 43,1 % z celkového počtu lehce zraněných,
 • 42,2 % z celkového odhadu hmotných škod a
 • 28,6 % nehod zaviněných pod vlivem alkoholu.
Místo nehody, rok 2016 počet nehod počet usmrcených počet těžce zraněných počet lehce zraněných hmotná škoda v mil. Kč
V OBCI 68 874 182 1 392 13 937 3 352,03
Index rok 2015=100% 105,93 99,45 100,36 97,83 106,40
MIMO OBEC 29 990 363 1 188 10 564 2 452,17
Index rok 2015=100% 106,93 76,10 103,04 103,77 107,15
v obci je nižší počet usmrcených o 1 osobu
počet lehce zraněných o 309 osob
je vyšší počet nehod o 3 854 nehod
počet těžce zraněných o 5 osob
odhad hmotných škod o 201,6 mil. Kč
mimo obec je nižší počet usmrcených o 144 osob
je vyšší počet nehod o 1 943 nehod
počet těžce zraněných o 35 osob
počet lehce zraněných o 384 osob
odhad hmotných škod o 163,1 mil. Kč

Nejvíce nehod se stalo na místních komunikacích a na silnicích I. a II. třídy. K poklesu počtu nehod došlo na sledovaných komunikacích a silnicích I. třídy. Z pohledu následků na životě jsou nejtragičtější nehody na silnicích I. a II. třídy, a to přestože se počet usmrcených osob na tomto typu komunikací oproti údajům z roku 2015 snížil (celkem o 87 osob). Nejvýraznější nárůst počtu usmrcených osob oproti shodnému období loňského roku byl zaznamenán na dálnicích (o 12 osob) a sledovaných komunikacích (o 9 osob). Nárůst počtu nehod i usmrcených osob na dálnicích je způsoben administrativním rozšířením dálniční sítě od 1. ledna 2016. Porovnáním počtu nehod na původní dálniční síti zjišťujeme sice nárůst počtu dopravních nehod (o 298 nehod), dochází však k poklesu usmrcených osob (o 3 osoby).

V dalších přehledech se podíváme na jednotlivé komunikace s nejvyšším počtem nehod, usmrcených a zraněných osob - při tomto hodnocení je ale třeba vzít v úvahu celkovou délku uvedené komunikace. V nehodách na dálnicích nejsou započítány nehody, ke kterým došlo na území hlavního města Prahy a města Brna (statisticky jsou vykazovány v rámci sledovaných komunikací).

Dále je uveden rozbor nehodovosti na komunikacích podle dalších skutečností, které se vztahují ke komunikaci v okamžiku vzniku nehody v silničním provozu.

Druh komunikace, rok 2016 počet nehod rozdíl nehod počet usmrcených rozdíl usmrcených
Dálnice 4 247 1564 42 12
Silnice I. třídy 13 673 -932 193 -61
Silnice II. třídy 14 555 919 124 -26
Silnice III. třídy 11 948 651 89 -28
Komunikace sledovaná 13 231 -196 34 9
Komunikace místní 36 548 3 471 55 -19
Komunikace účelová 4 662 320 8 -2
Dálnice
číslo počet nehod usmrceno zraněno
0 82 1 7
1 1 693 17 356
2 127 2 46
3 71 0 15
4 131 1 26
5 400 5 99
6 332 4 70
7 86 0 19
8 341 1 58
10 352 4 67
11 349 2 85
35 96 1 30
46 92 1 34
48 37 0 13
52 17 0 5
55 9 0 0
56 32 3 7
Silnice I. třídy
číslo počet nehodčíslo usmrcenočíslo zraněno
35 980 18 366
38 554 15 267
3 456 13 299
34 351 12 232
11 693 11 310
20 322 11 231
16 467 10 146
13 1 062 9 396
14 482 7 254
55 429 7 232
Silnice II. třídy
číslo počet nehod usmrceno zraněno
150 254 4 135
474 79 4 30
408 54 4 36
105 117 3 73
229 87 3 31
438 75 3 22
430 60 3 51
605 189 2 104
112 176 2 74
261 158 2 36
Silnice III. třídy
číslo počet nehod usmrceno zraněno
3602 1 2 0
27223 11 2 4
23722 1 2 2
28512 1 2 0
1681 3 2 1
10230 10 2 1
4804 14 2 6
12229 5 2 2
27917 8 2 5
2915 4 2 1
Přehled nehod podle dělení komunikace; rok 2016 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
dvoupruhová 69 605 429 21 083
třípruhová 6 055 23 1 474
čtyřpruhová s dělícím pásem 5 680 48 1 319
čtyřpruhová s dělicí čárou 1 275 9 681
vícepruhová 2 146 5 430
žádná z uvedených 14 103 31 2 094
Přehled nehod podle povrchu vozovky; rok 2016 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
dlažba 5 789 3 572
živice 89 200 529 25 872
beton 2 210 8 366
panely 185 1 25
štěrk 758 0 113
jiný nezpevněný povrch 447 3 85
žádný z uvedených 275 1 48
Přehled nehod podle směrových poměrů; rok 2016 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
přímý úsek 62 129 249 11 101
úsek za zatáčkou 5 858 86 2 799
zatáčka 11 569 115 4 792
křižovatka čtyřramenná 8 166 45 3 956
křižovatka tříramenná 9 727 49 4 081
křižovatka víceramenná 350 1 76
kruhový objezd 1 065 0 276
Přehled nehod podle stavu komunikace; rok 2016 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
dobrý, bez závad 95 994 535 26 238
podélný sklon vyšší než 8 % 203 1 93
nesprávně umístěná, znečištěná, chybějící dopravní značka 108 0 25
zvlněný povrch v podélném směru 128 2 58
souvislé výtluky 174 1 46
nesouvislé výtluky 436 1 97
trvalé zúžení vozovky 24 0 8
příčná stružka, hrbol, vystouplé, propadlé koleje 71 0 33
neoznačená překážka na komunikaci 55 0 8
přechodná uzavírka pruhu 86 1 21
přechodná uzavírka komunikace nebo pásu 62 0 24
jiná závada 1 523 4 430
Přehled nehod podle stavu vozovky; rok 2016 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
suchý neznečištěný 70 793 377 18 612
suchý znečištěný 417 4 167
mokrý 22 365 149 6 632
bláto 117 0 25
náledí, sníh - posypané 1 352 4 380
náledí, sníh - neposypané 2 601 7 856
olej, nafta apod. 31 1 11
souvislá sněhová vrstva, rozbředlý sníh 968 2 301
náhlá změna (námraza, náledí) 55 0 29
jiný stav povrchu 165 1 68
Přehled nehod podle situování nehody na komunikaci; rok 2016 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
na jízdním pruhu 80 041 435 22 168
na odstavném pruhu 985 0 58
na krajnici 3 700 25 964
na odbočovacím, připojovacím pruhu 238 1 55
na pruhu pro pomalá vozidla 23 0 2
na chodníku nebo ostrůvku 991 1 224
na kolejích tramvaje 766 1 267
mimo komunikaci 7 373 74 2 870
na stezce pro cyklisty 146 1 145
žádné z uvedených 4 601 7 328
Přehled nehod podle specifických míst a objektů; rok 2016 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
přechod pro chodce 4 323 31 2 337
v blízkosti přechodu pro chodce (do vzdálenosti 20 m) 4 698 16 1 523
železniční přejezd nezabezpečený 129 5 49
železniční přejezd zabezpečený 258 13 61
most, nadjezd, podjezd, tunel 1 172 12 371
zastávka autobusu, trolejbusu, tramvaje s nástupním ostrůvkem 282 3 131
zastávka tramvaje, autobusu, trolejbusu bez nástupního ostrůvku 615 4 343
výjezd z parkoviště, lesní cesty 930 10 410
čerpadlo pohonných hmot 876 3 125
přilehlé parkoviště 7 906 4 428
žádné z uvedených možností 77 675 444 21 303

Srážkou s pevnou překážkou končilo v roce 2016 celkem 21 020 nehod a tento druh nehody je po srážce s jedoucím vozidlem druhý nejčastější. Při nehodách s pevnou překážkou zahynulo celkem 129 osob, v porovnání s rokem 2015 jde o pokles o 39 usmrcených osob, tj. o 23,2 %. Přes 58 % těchto osob zahynulo při nehodách končících srážkou se stromem.

Přehled nehod podle druhu pevné překážky; rok 2016 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
strom 2 697 75 1 888
sloup 2 793 3 395
odrazník, patník, sloupek 3 693 6 449
svodidlo 2 828 12 533
překážka vzniklá provozem jiného vozidla 139 0 24
zeď, pevná část mostů, tunelů 2 522 21 549
závory železničního přejezdu 120 0 2
překážka vzniklá stavební činností 342 1 44
jiná překážka - zábradlí, plot, ostrůvek 5 886 11 809
srážka se stromem
rok počet nehod usmrceno zraněno
2007 4 830 199 432
2008 4 353 177 447
2009 3 005 132 378
2010 2 465 115 269
2011 2 668 105 326
2012 2 834 113 332
2013 2 610 86 249
2014 2 469 112 241
2015 2 596 102 223
2016 2 697 75 1 888

Na železničních přejezdech šetřila Policie ČR v roce 2016 celkem 387 nehod (o 8 nehod více). Při nehodách na přejezdech bylo usmrceno 18 osob (o 3 usmrcené osoby méně). Z uvedeného počtu skončilo 144 nehod srážkou s vlakem, při těchto nehodách bylo usmrceno 18 osob.

Nehody na železničních přejezdech; rok 2016 počet nehod usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob
nehody na železničních přejezdech celkem 387 18 12 98
srážka s vlakem na železničním přejezdu 144 18 10 65
srážka s vlakem na zabezpečeném železničním přejezdu 69 13 3 41
srážka s vlakem na nezabezpečeném železničním přejezdu 75 5 7 24

Závěry k roku 2016

Obrázek 1: Mapa České republiky s vyznačením míst se smrtelnými dopravními nehodami v roce 2016

Obrázek 1: Mapa České republiky s vyznačením míst se smrtelnými dopravními nehodami v roce 2016

Pozitivní trendy - významnější snížení počtu usmrcených osob nastalo u následujících položek statistiky nehod:

 • u nehod mimo obec o 114 osob
 • u nehod na suchém, neznečištěném povrchu o 113 osob
 • u nehod zaviněných řidičem motorového vozidla o 105 osob
 • u nehod ve dne, nezhoršená viditelnost o 82 osob
 • u nehod zaviněných řidičem osobního automobilu o 69 osob
 • u nehod zaviněných nesprávným způsobem jízdy o 63 osob
 • u nehod na silnici I. třídy o 61 osob
 • u nehod ve čtvrtek o 47 osob
 • u nehod končících srážkou s jedoucím nekolejovým vozidlem o 45 osob

Negativní trendy - v porovnání s rokem 2015 zaznamenáváme nárůst počtu usmrcených u následujících položek statistiky nehod:

 • u nehod v pondělí o 24 osob
 • u nehod v noci s veřejným osvětlením, nezhoršená viditelnost o 18 osob
 • u nehod na dálnici o 12 osob
 • u nehod na sledovaných křižovatkách o 8 osob
 • u nehod končících srážkou se zaparkovaným vozidlem o 6 osob
 • u nehod zaviněných řidiči nákladních automobilů o 6 osob
 • u nehod zaviněných nedáním přednosti v jízdě o 3 osoby
 • u nehod na náledí, neposypaný povrch vozovky o 2 osoby
 • u nehod na náledí, posypaný povrch vozovky o 2 osoby

zpět na články

nahoru