Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Nehody a komunikace v roce 2015

pplk. Mgr. Jan Straka, kpt. Ing. Jana Fabiánová (Policejní prezidium České republiky, pp.rsdp@pcr.cz)

Policie ČR v roce 2015 šetřila 93 067 nehod, při kterých bylo 660 osob usmrceno, 2 540 bylo zraněno těžce a 24 426 lehce. Počet usmrcených osob byl za poslední tři desetiletí třetí nejnižší, nejméně usmrcených bylo v roce 2013, ale bohužel od té doby dochází ke každoročnímu zvyšování počtu usmrcených osob. Odhadnutá hmotná škoda na místě nehody byla vyčíslena na 5 439 mil. Kč.


V roce 2015 bylo při nehodách usmrceno 660 osob (třetí nejmenší číslo za poslední tři desetiletí), uplynulý rok má bohužel i smutný rekord, neboť zaznamenáváme nejtragičtější den za posledních pět let (čtvrtek 19. září 2015), kdy při nehodách zahynulo 11 lidí. Negativní skutečností uplynulého roku je další zvýšení následků nehod v extravilánu (o více jak 10 %), více usmrcených chodců při kolizích s vozidly (téměř o 22 %) a především významné zvýšení počtu usmrcených osob v kategorii nad 64 let (o 25 osob, tj. o 22 %). Naproti tomu můžeme pozitivně hodnotit vývoj následků v kategorii řidič osobního a nákladního automobilu, počet usmrcených je nižší shodně o 10 osob (tj. o 4,4 %, resp. o 34,5 %). Pozitivní je také významné snížení počtu usmrcených v kategorii 35 až 44 let (o 18 osob, tj. téměř o 40 %).

Policie ČR v roce 2015 šetřila 93 067 nehod, při kterých bylo 660 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 540 osob a 24 426 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 5 439 mil. Kč.

Graf 1: Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od roku 1961

Graf 1: Vývoj počtu nehod a jejich následků, trend od roku 1961

Tyto údaje odpovídají skutečnostem zjištěným do 24 hodin po nehodě (jako všechny ostatní údaje v tomto článku). Následně, tj. v době od 24 hodin do 30 dnů po nehodě zemřelo ještě dalších 78 osob, tj. 10,6 % z celkového počtu osob zemřelých při nehodách nebo na následky utrpěných zranění. Oproti roku 2014 je počet následně zemřelých vyšší o 19 osob. Celkem tedy zahynulo při nehodách v silničním provozu v roce 2015 na území České republiky 738 osob - o 50 osob více (tj. o 7,3 %) než v roce 2014.

Porovnání hodnot základních ukazatelů s rokem 2014 je následující:

Nárůst zaznamenáváme v kategorii:

 • počet nehod o 7 208 nehod tj. o 8,4 %
 • počet usmrcených o 31 osob tj. o 4,9 %
 • počet lehce zraněných o 771 osob tj. o 3,3 %
 • odhad hmotné škody o 505,9 mil. Kč tj. o 10,3 %.

Pokles zaznamenáváme v kategorii:

 • počet těžce zraněných o 222 osob, tj. o 8 %

Počet usmrcených osob v roce 2015 je od roku 1990 třetí nejnižší (nejméně usmrcených bylo v roce 2013 - 583 osob a nejvíce usmrcených bylo v roce 1994 - 1 473 osob).

Počet těžce zraněných osob v roce 2015 je nejnižší od roku 1990 (nejvíce těžce zraněných osob bylo v roce 1997 - 6 632 osob).

Počet lehce zraněných osob je v porovnání od roku 1990 10. nejnižší (nejméně lehce zraněných - 21 610 - policie evidovala v roce 2010); nejvíce lehce zraněných osob bylo v roce 1996 - 31 296.

V roce 2015 šetřila Policie ČR v průměru denně 255 nehod, na jeden den dále v průměru připadá:

 • 1,8 usmrcené osoby,
 • necelých 7 těžce zraněných osob,
 • necelých 67 lehce zraněných osob.
Místo nehody, rok 2015 počet nehod počet usmrcených počet těžce zraněných počet lehce zraněných hmotná škoda v mil. Kč
V OBCI 65 020 183 1 387 14 246 3 150,48
Index rok 2014=100% 107,1 93,4 93,8 100,9 110,9
MIMO OBEC 28 047 477 1 153 10 180 2 288,64
Index rok 2014=100% 111,6 110,2 89,9 106,7 109,3
v obci je nižší počet usmrcených o 13 osob
počet těžce zraněných o 92 osob
je vyšší počet nehod o 4 284 nehod
počet lehce zraněných o 133 osob
odhad hmotných škod o 310,8 mil. Kč
mimo obec je nižší počet těžce zraněných o 130 osob
je vyšší počet nehod o 2 924 nehod
počet usmrcených o 44 osob
počet lehce zraněných o 638 osob
odhad hmotných škod o 195,1 mil. Kč

Na každý den pak připadá 14 901 712 Kč odhadu hmotných škod. Znamená to také, že každých 5,7 minuty šetřila policie nehodu, každých 13,3 hodin došlo na našich komunikacích k usmrcení osoby, každých 3,5 hodiny byl těžce a každých 21,5 minuty lehce zraněn účastník silničního provozu a na každou hodinu pak připadá hmotná škoda ve výši 620 905,- Kč. Průměrná škoda při jedné nehodě je 58 443 Kč.

Protože náplní tohoto časopisu jsou pozemní komunikace a jejich problematika, budeme se dále věnovat položkám statistického formuláře nehod, které mají vztah ke komunikaci, na níž k nehodě došlo.

Z celkového počtu nehod šetřených Policií ČR bylo 30,1% mimo obce a na tyto nehody dále připadá:

 • 72,3% z celkového počtu usmrcených,
 • 45,4% z celkového počtu těžce zraněných,
 • 41,7% z celkového počtu lehce zraněných,
 • 42,1% z celkového odhadu hmotných škod a
 • 26,4% nehod zaviněných pod vlivem alkoholu.

Podle druhu komunikace Policie ČR šetřila nejvíce nehod na místních komunikacích (35,5 % z celkového počtu nehod), v pořadí četnosti následují silnice I. třídy (15,7 %), silnice II. třídy (14,7 %), vybrané komunikace velkých měst (sledované komunikace - 14,4 %) apod. Více nehod zaznamenáváme především na místních komunikacích (+2 841), na silnicích I. třídy (+1 319) a na silnicích III. třídy (+992).

Téměř 39 % z celkového počtu usmrcených osob připadá na nehody na silnicích I. třídy, necelých 23 % na silnice II. třídy atd. Z celkového počtu připadá na dálnice necelé 3 % nehod a 4,5 % se tyto nehody podílejí na počtu usmrcených osob.

V dalších přehledech se podíváme na jednotlivé komunikace s nejvyšším počtem nehod, usmrcených a zraněných osob - při tomto hodnocení je ale třeba vzít v úvahu celkovou délku uvedené komunikace. V nehodách na dálnicích nejsou započítány nehody, ke kterým došlo na území hlavního města Prahy a města Brna (statisticky jsou vykazovány v rámci sledovaných komunikací).

Dále je uveden rozbor nehodovosti na komunikacích podle dalších skutečností, které se vztahují ke komunikaci v okamžiku vzniku nehody v silničním provozu.

Přehled nehod podle stavu komunikace; rok 2015 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
dobrý, bez závad 90 321 636 26 112
podélný sklon vyšší než 8 '% 191 0 78
nesprávně umístěná, znečištěná, chybějící dopravní značka 100 0 15
zvlněný povrch v podélném směru 132 6 70
souvislé výtluky 175 4 44
nesouvislé výtluky 499 1 158
trvalé zúžení vozovky 22 0 9
příčná stružka, hrbol, vystouplé, propadlé koleje 71 2 34
neoznačená překážka na komunikaci 80 0 5
přechodná uzavírka pruhu 89 1 28
přechodná uzavírka komunikace nebo pásu 70 1 21
jiná závada 1 317 9 392
Přehled nehod podle stavu vozovky; rok 2015 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
suchý neznečištěný 69 453 490 19 609
suchý znečištěný 502 6 190
mokrý 19 671 151 6 082
bláto 104 2 19
náledí, sníh - posypané 682 2 216
náledí, sníh - neposypané 1 687 5 542
olej, nafta apod. 31 0 13
souvislá sněhová vrstva, rozbředlý sníh 734 3 199
náhlá změna (námraza, náledí) 55 0 30
jiný stav povrchu 148 1 66
Přehled nehod podle situování nehody na komunikaci; rok 2015 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
na jízdním pruhu 75 693 518 22 185
na odstavném pruhu 850 1 53
na krajnici 3 610 32 1 027
na odbočovacím, připojovacím pruhu 243 2 51
na pruhu pro pomalá vozidla 24 2 8
na chodníku nebo ostrůvku 988 5 252
na kolejích tramvaje 825 4 303
mimo komunikaci 6 977 83 2 658
na stezce pro cyklisty 139 1 130
žádné z uvedených 3 718 12 299
Přehled nehod podle specifických míst a objektů; rok 2015 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
přechod pro chodce 4 257 29 2 344
v blízkosti přechodu pro chodce (do vzdálenosti 20 m) 4 882 7 1 649
železniční přejezd nezabezpečený 115 5 42
železniční přejezd zabezpečený 264 16 116
most, nadjezd, podjezd, tunel 1 133 8 396
zastávka autobusu, trolejbusu, tramvaje s nástupním ostrůvkem 350 4 186
zastávka tramvaje, autobusu, trolejbusu bez nástupního ostrůvku 615 10 317
výjezd z parkoviště, lesní cesty 932 8 388
čerpadlo pohonných hmot 791 2 125
přilehlé parkoviště 7 408 5 425
žádné z uvedených možností 72 320 566 20 978

Srážkou s pevnou překážkou končilo v roce 2015 celkem 19 847 nehod a tento druh nehody je po srážce s jedoucím vozidlem druhý nejčastější. Při nehodách s pevnou překážkou zahynulo v roce 2015 celkem 168 osob. Přes 60 % těchto osob zahynulo při nehodách končících srážkou se stromem.

Na železničních přejezdech šetřila Policie ČR v roce 2015 celkem 379 nehod (o 23 nehod více). Při nehodách na přejezdech bylo usmrceno 21 osob (o 3 usmrcené osoby méně) a dalších 158 osoby bylo zraněno (o 44 osob více). Z uvedeného počtu skončilo 145 nehod srážkou s vlakem, při těchto nehodách bylo usmrceno 20 osob.

Přehled nehod podle druhu pevné překážky; rok 2015 počet nehod usmrceno osob zraněno osob
strom 2 596 102 1 784
sloup 2 736 13 421
odrazník, patník, sloupek 3 547 6 436
svodidlo 2 549 10 425
překážka vzniklá provozem jiného vozidla 182 0 19
zeď, pevná část mostů, tunelů 2 383 22 526
závory železničního přejezdu 118 1 6
překážka vzniklá stavební činností 286 0 37
jiná překážka - zábradlí, plot, ostrůvek 5 450 14 760
srážka se stromem
rok počet nehod usmrceno zraněno
2007 4 830 199 432
2008 4 353 177 447
2009 3 005 132 378
2010 2 465 115 269
2011 2 668 105 326
2012 2 834 113 332
2013 2 610 86 249
2014 2 469 112 241
2015 2 596 102 223
Nehody na železničních přejezdech; rok 2015 počet nehod usmrceno osob těžce zraněno osob lehce zraněno osob
nehody na železničních přejezdech celkem 379 21 28 130
srážka s vlakem na železničním přejezdu 145 20 21 96
srážka s vlakem na zabezpečeném železničním přejezdu 70 15 15 72
srážka s vlakem na nezabezpečeném železničním přejezdu 75 5 6 24

Závěr k roku 2015

Pozitivní trendy - významnější snížení počtu usmrcených osob nastalo u následujících položek statistiky nehod:

 • u nehod v noční době, nezhoršená viditelnost, v intravilánu (o 14 osob)
 • u nehod, které se staly na silnicích II. třídy (o 14 osob)
 • u nehod, které se staly v obci (o 13 osob)
 • u nehod zaviněných nesprávným předjížděním (o 12 osob)
 • u nehod, které se staly na sledovaných komunikacích velkých měst (o 11 osob)
 • u nehod v denní době, zhoršené podmínky (o 8 osob)
 • u nehod zaviněných řidiči motocyklů (o 8 osob)
 • u nehod, které se staly v pondělí (o 7 osob)
 • u nehod, které skončily srážkou s pevnou překážkou (o 6 osob)
 • u nehod, které se staly v úterý (o 6 osob)
 • u nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí jízdy (o 6 osob)
 • u nehod, které se staly ve středu (o 5 osob)
 • u nehod v noční době, nezhoršená viditelnost, v extravilánu (o 5 osob)
 • u nehod, které se staly v sobotu (o 5 osob)
 • u nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (do 0,24 ?) (o 4 osoby)
 • u nehod, které se staly na silnicích III. třídy (o 4 osoby)
 • u nehod, které na zledovatělém, zasněženém povrchu vozovky (o 4 osoby)
 • u nehod, které skončily srážkou s odstaveným vozidlem (o 3 osoby)
 • u nehod zaviněných řidiči tramvají (o 3 osoby)
 • u nehod, které skončily srážkou s vlakem (o 3 osoby)
 • u nehod, které skončily požárem vozidla (o 3 osoby) apod.

Negativní trendy - v porovnání s rokem 2014 zaznamenáváme nárůst počtu usmrcených u následujících položek statistiky nehod:

 • u nehod, které se staly mimo obec (o 44 osob)
 • u nehod, které se staly na silnicích I. třídy (o 34 osob)
 • u nehod, které se staly na suchém povrchu vozovky (o 27 osob)
 • u nehod, které se staly v denní době,nezhoršená viditelnost (o 24 osob)
 • u nehod, které skončily srážkou s chodcem (o 23 osob)
 • u nehod, které se staly ve čtvrtek (o 23 osob)
 • u nehod, které se staly v neděli (o 19 osob)
 • u nehod, které se staly v denní době, zhoršená viditelnost (o 15 osob)
 • u nehod, které se staly na místních komunikacích (o 14 osob)
 • u nehod, které skončily havárií (o 13 osob)
 • u nehod zaviněných řidiči vozidel registrovaných mimo území ČR (o 13 osob)
 • u nehod, které se staly v pátek (o 12 osob)
 • u nehod v noční době, dobrá viditelnost, v extravilánu (o 12 osob)
 • u nehod zaviněných nedáním přednosti (o 10 osob)
 • u nehod, které skončily srážkou s jedoucím vozidlem (o 8 osob)
 • u nehod zaviněných pod vlivem drog (o 8 osob)
 • u nehod v noční době, zhoršená viditelnost, v intravilánu (o 7 osob)
 • u nehod, které se staly na dálnicích (o 6 osob)
 • u nehod, které se staly na účelových komunikacích (o 6 osob)
 • u nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (1 až 1,5‰) (o 3 osoby)
 • u nehod zaviněných pod vlivem alkoholu (0,6 až 0,8‰) (o 3 osoby)

zpět na články

nahoru