Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Nehody a komunikace v roce 2014

pplk. Petr Sobotka (Policejní prezidium České republiky, pp.rsdp@pcr.cz)

Počet usmrcených osob v roce 2014 byl druhý nejnižší od roku 1961. Zastavil se tím pokles počtu usmrcených osob, který trval nepřetržitě již od roku 2008. Negativní skutečností uplynulého roku je především vysoký počet usmrcených osob v kategorii nad 55 let (198 osob) a to, že na komunikacích zemřelo o 6 dětí více než za rok 2013 (celkem 14 do 24 hodin po nehodě a navíc další 2 po více jak 24 hodinách po nehodě), v roce 2013 to bylo celkem 8 dětí do 24 hodin po nehodě.


Graf 1: Vývoj následků nehod v ČR, trend od roku 1961

Graf 1: Vývoj následků nehod v ČR, trend od roku 1961

Naproti tomu můžeme pozitivně hodnotit vývoj následků v kategorii chodec (snížení o 22 usmrcených), pokles celkového počtu usmrcených (o 26 osob) při druhu nehody srážka s chodcem a nejmenší počet usmrcených o prázdninách od roku 1990 – 132 osob.

Policie České republiky v roce 2014 šetřila 85 859 nehod, při kterých bylo 629 osob usmrceno, těžce zraněno bylo 2 762 osob a 23 655 osob bylo lehce zraněno. Odhadnutá hmotná škoda policií na místě nehody je 4 933,23 mil. Kč.

Tyto údaje odpovídají skutečnostem zjištěným do 24 hodin po nehodě (jako všechny ostatní údaje v tomto článku). Následně, tj. v době od 24 hodin do 30 dnů po nehodě zemřelo ještě dalších 59 osob, tj. 8,58 % z celkového počtu osob zemřelých při nehodách nebo na následky utrpěných zranění. Oproti roku 2013 je počet následně zemřelých nižší o 12 osob. Celkem tedy zahynulo při nehodách v silničním provozu v roce 2014 na území České republiky 688 osob – o 34 osob více (tj. o 5,2 %), než v roce 2013.

Porovnání hodnot základních ukazatelů s rokem 2013 je následující:

Nárůst zaznamenáváme v kategorii:

 • počet nehod o 1 461, tj. o 1,73 %
 • počet usmrcených o 46 osob, tj. o 7,89 %
 • počet lehce zraněných o 1 078 osob, tj. o 4,77 %

Pokles zaznamenáváme v kategorii:

 • počet těžce zraněných o 20 osob, tj. o 0,72 %
 • odhad hmotné škody 4,9395 mil. Kč, tj. o 1,3 %.

Počet nehod šetřených Policií ČR v roce 2014 je od roku 1990 6. nejnižší (nejméně bylo v roce 2009 – 74 815 nehod a nejvíce v roce 1999 – 225 690 nehod). Při porovnávání počtu nehod v tomto období je však nutné brát v úvahu legislativní změny upravující povinnost oznamování nehody Policii ČR.

Počet usmrcených osob v roce 2014 je od roku 1990 druhý nejnižší (nejméně usmrcených bylo v roce 2013 – 583 osob a nejvíce usmrcených bylo v roce 1994 – 1 473 osob). Ani v jednom měsíci roku 2014 nepřekročil měsíční počet usmrcených hranici 80 osob; tento pozitivní stav zaznamenáváme poslední čtyři roky (2011 až 2014). Počet 629 usmrcených je druhý nejnižší i od roku 1961, když nejvíce usmrcených bylo za toto období v roce 1969 – 1 758 osob. V tomto období klesl počet usmrcených 17x pod hranici 1 000 osob, z toho 3x pod hranici 700 osob. Na druhé straně 4x byla překročena hranice 1 500 usmrcených.

Počet těžce zraněných osob v roce 2014 je nejnižší od roku 1990 (nejvíce těžce zraněných osob bylo v roce 1997 – 6 632 osob). Od roku 1961 klesl počet těžce zraněných 4x pod hranici 3 000 osob, 3x překročil hranici 9 000 osob.

Počet lehce zraněných osob je v porovnání od roku 1990 7. nejnižší (nejméně lehce zraněných bylo v roce 2010 – 21 610 osob a nejvíce lehce zraněných osob bylo v roce 1996 – 31 296). Od roku 1961 klesl počet lehce zraněných 12x pod hranici 20 000 osob, 4x překročil hranici 30 000 osob.

Každý den Policie ČR šetřila v průměru 235,2 nehody, bylo usmrceno 1,7 osoby a 72,4 osoby bylo zraněno. Na každý den pak připadá 13 515 709,- Kč odhadu hmotných škod. Znamená to, že každých 6 minut a 6 sekund došlo k nehodě, kterou šetřila P ČR, každých 13 hodin a 55 minut došlo na našich komunikacích k usmrcení osoby, každých 19 minut a 54 sekund byl zraněn účastník silničního provozu a na každou hodinu pak připadá hmotná škoda ve výši 563 155,- Kč. Průměrná škoda při jedné nehodě je 57 457,40 Kč.

Protože náplní tohoto časopisu jsou pozemní komunikace a jejich problematika, budu se dále věnovat asi 15 položkám statistického formuláře nehod, které mají vztah ke komunikaci, na níž k nehodě došlo.

Úvodem rozdělíme nehodovost podle lokality nehody, tedy podle toho, zda se nehoda stala v obci nebo mimo obec (viz tabulky 1 – 2).

místo nehody rok 2014 počet nehod počet usmrcených počet těžce zraněných počet lehce zraněných hmotná škoda v mil. kč
V OBCI 60 736 196 1 479 14 113 2 839,67
Index rok 2013 = 100% 101,7 100,5 97,4 105,8 99,4
MIMO OBEC 25 123 433 1 283 9 542 2 093,56
Index rok 2013 = 100% 101,7 111,6 101,5 103,3 100,6

Tabulka 1

v obci je nižší počet těžce zraněných o 39 osob
odhad hmotných škod o 16,5 mil. Kč
je vyšší počet nehod o 1 044
počet usmrcených o 1 osobu
počet lehce zraněných o 772 osob
mimo obec je vyšší počet nehod o 417
počet usmrcených o 45 osob
těžce zraněných o 19 osob
lehce zraněných o 306 osob
odhad hmotných škod o 11,6 mil. Kč

Tabulka 2

Z celkového počtu nehod šetřených Policií ČR bylo 70,7 % v obci a na tyto nehody dále připadá:

 • 31,2 % z celkového počtu usmrcených,
 • 53,5 % z celkového počtu těžce zraněných,
 • 59,7 % z celkového počtu lehce zraněných,
 • 57,6 % z celkového odhadu hmotných škod a
 • 72,8 % nehod zaviněných pod vlivem alkoholu.

Podle druhu komunikace Policie ČR šetřila nejvíce nehod na místních komunikacích (35,2 % z celkového počtu nehod), v pořadí četnosti následují silnice I. třídy (15,5 %), vybrané komunikace velkých měst (15 %) apod. Více nehod zaznamenáváme především na místních komunikacích (+904), na silnicích II. třídy (+655) a na účelových komunikacích (+391) (viz tabulka 3).

druh komunikace rok 2014 počet nehod rozdíl nehod počet usmrcených rozdíl usmrcených
dálnice 2 549 3 24 1
silnice I. třídy 13 286 -101 220 0
silnice II. třídy 12 674 655 164 28
silnice III. třídy 10 304 -146 121 23
komunikace sledovaná 12 852 -245 36 -6
komunikace místní 30 236 904 60 3
účelová komunikace 3 958 391 4 -3

Tabulka 3

Téměř 35 % z celkového počtu usmrcených osob připadá na nehody na silnicích I. třídy, přes 26 % na silnice II. třídy, přes 19 % na silnice III. třídy atd. Z celkového počtu připadá na dálnice téměř 3 % nehod a 3,8 % se tyto nehody podílejí na počtu usmrcených osob.

Při pohledu do údajů statistiky nehod a délky silniční sítě v České republice lze konstatovat, že v roce 2014:

 • na dálnicích došlo na každém 304 metru k dopravní nehodě,
 • na silnicích I. třídy došlo k nehodě na každém 469 metru,
 • na silnicích II. třídy došlo k nehodě na každém 1 150 metru,
 • na silnicích III. třídy došlo k nehodě na každém 3 315 metru.
 • na dálnicích došlo na každém 32,325 km k usmrcení osoby,
 • na silnicích I. třídy došlo k usmrcení osoby na každém 28,333 km,
 • na silnicích II. třídy došlo k usmrcení osoby na každém 88,887 km,
 • na silnicích III. třídy došlo k usmrcení osoby na každém 282,323 km.

V průměru v roce 2014 na této vybrané silniční síti došlo k dopravní nehodě na každém 1,436 km a k usmrcení osoby na každém 105,383 km.

V dalších přehledech (viz tabulky 4 – 7) se podíváme na jednotlivé komunikace s nejvyšším počtem nehod, usmrcených a zraněných osob – při tomto hodnocení je ale třeba vzít v úvahu celkovou délku uvedené komunikace. V nehodách na dálnicích nejsou započítány nehody, ke kterým došlo na území hlavního města Prahy a města Brna (statisticky jsou vykazovány v rámci sledovaných komunikací).

dálnice
číslo počet nehod usmrceno zraněno
1 1 656 14 355
5 316 5 63
11 238 3 74
2 86 2 30
8 218 0 45
3 35 0 12

Tabulka 4

silnice I. třídy
číslo počet nehod usmrceno zraněno
35 985 20 391
3 425 19 294
38 562 15 330
13 915 14 291
7 297 10 115
6 369 10 161
11 725 9 338
16 399 8 148
37 324 7 166
20 276 7 168

Tabulka 5

silnice II. třídy
číslo počet nehod usmrceno zraněno
150 230 7 150
379 120 6 73
156 60 5 60
237 66 4 27
112 118 3 68
605 147 3 94
229 53 3 15
358 90 3 62
360 151 3 77
432 66 3 39

Tabulka 6

silnice III. třídy
číslo počet nehod usmrceno zraněno
024219 5 3 3
023629 2 3 2
023739 9 3 7
029810 36 0 17
000315 33 0 13
004848 33 0 7
002997 33 1 8
001911 31 1 8
000732 29 0 17

Tabulka 7

V dalších tabulkách (8 – 14) je uveden rozbor nehodovosti na komunikacích podle dalších skutečností, vztahujících se ke komunikaci v okamžiku vzniku nehody v silničním provozu.

přehled nehod podle dělení komunikace počet nehod usmrceno
dvoupruhová 59 410 519
třípruhová 2 643 34
čtyřpruhová s dělícím pásem 5 002 38
čtyřpruhová s dělící čárou 1 260 5
vícepruhová 1 612 3
žádná z uvedených 15 932 30

Tabulka 8

přehled nehod podle směrových poměrů počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno
přímý úsek 51 670 298 1 200 9 561
úsek za zatáčkou 5 130 84 292 2 352
zatáčka 10 410 142 544 4 056
křižovatka čtyřramenná 7 993 37 327 3 612
křižovatka tříramenná 9 145 64 367 3 663
křižovatka víceramenná 458 2 10 105
kruhový objezd 1 053 2 22 306

Tabulka 9

přehled nehod podle povrchu vozovky počet nehod usmrceno
dlažba 4 929 6
živice 75 955 556
beton 2 051 16
panely 252 1
štěrk 601 1
jiný nezpevněný 386 2
žádný z uvedených 224 1

Tabulka 10

přehled nehod podle stavu komunikace počet nehod usmrceno
dobrý bez závad 83 217 618
podélný sklon vyšší jak 8 % 218 2
nesprávně umístěná, chybějící dopravní značka 107 0
zvlneny povrch – podélně 141 0
souvislé výtluky 155 1
nesouvislé výtluky 486 1
trvalé zúžení 15 0
příčná stružka, hrbol, vystouplé, propadlé koleje 84 0
neoznačená překážka 69 0
přechodná uzavírka pruhu 85 0
přechodná uzavírka silnice nebo pásu 93 1
jiná závada 1 189 6

Tabulka 11

přehled nehod podle stavu vozovky počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno
suchý neznečištěný 62 649 463 2 033 16 541
suchý znečištěný 436 4 18 155
mokrý 19 937 148 632 6 080
bláto 112 0 5 18
náledí, sníh – posypané 662 1 17 175
náledí, sníh – neposypané 1 481 9 34 479
olej, nafta atd. 44 0 3 15
souvislý sníh, rozbředlý 378 3 13 130
náhlá změna (námraza, náledí) 45 0 1 19
jiný stav povrchu 115 1 6 43

Tabulka 12

přehled nehod podle situování nehody na komunikaci počet nehod usmrceno
na jízdním pruhu 69 379 498
na odstavném pruhu 803 4
na krajnici 3 430 31
na odbočovacím – připojovacím pruhu 226 0
na pruhu pro pomalá vozidla 25 0
na chodníku, ostrůvku 903 3
na kolejích tramvaje 867 6
mimo komunikaci 6 644 78
na stezce pro cyklisty 123 1
žádná z uvedených možností 3 459 8

Tabulka 13

přehled nehod podle specifických míst a objektů počet nehod usmrceno
přechod pro chodce 3 939 20
v blízkosti přechodu pro chodce (20 m) 4 674 8
železniční přejezd nezabezpečený 123 4
železniční přejezd zabezpečený 233 20
most, nadjezd, podjezd, tunel 1 117 16
zastávka autobusu, tramvaje s nástupním ostrůvkem 349 8
zastávka autobusu, tramvaje bez nástupního ostrůvku 593 5
výjezd z parkoviště, polní a lesní cesty 910 9
čerpadlo pohonných hmot 824 6
přilehlé parkoviště 6 741 5
žádná z uvedených možností 66 356 528

Tabulka 14

Z uvedených tabulek (8 – 14) můžeme charakterizovat nejčastější nehodu z pohledu komunikace, na které k nehodě došlo. Jedná se o srážku jedoucích vozidel v obci na přímém úseku dvoupruhové silnice I. třídy s živičným povrchem, ke které došlo na vozovce v dobrém stavu bez závad, suché a neznečištěné – tedy stejná charakteristika jako v roce 2013.

Druhy nehod

Častým druhem nehody na našich komunikacích je srážka s pevnou překážkou (viz tabulka 15) a to především se stromem (viz tabulka 16). Nejčastějším druhem nehody byla však v roce 2014 srážka jedoucích vozidel (35,8 % z celkového počtu nehod) a srážka s pevnou překážkou (22,1 %).

přehled nehod podle druhu pevné překážky počet nehod usmrceno
strom 2 469 112
sloup 2 506 15
patník, odrazník, sloupek 3 328 11
svodidlo 2 454 12
překážka vzniklá provozem jiného vozidla 161 0
zeď, pevná část tunelu, mostu 2 203 13
závory 92 0
stavební činnost 269 0
jiná – zábradlí, plot, ostrůvek 5 456 11

Tabulka 15

srážka se stromem
rok počet nehod usmrceno těžce zraněno lehce zraněno
2010 2 465 115 269 1 375
2011 2 668 105 326 1 611
2012 2 834 113 332 1 645
2013 2 610 86 249 1 523
2014 2 469 112 241 1 443

Tabulka 16

Nejvíce usmrcených osob bylo při nehodách končících vzájemnou srážkou jedoucích vozidel (přes 44 % z celkového počtu usmrcených osob). Přes 22 % z celkového počtu usmrcených si vyžádaly nehody končící srážkou s pevnou překážkou, kdy nejtragičtější bilanci mají kolize se stromem (112 usmrcených). Je nutné ještě připomenout nehody končící srážkou s chodcem (téměř 17 % z počtu usmrcených), byť se na celkovém počtu nehod podílejí jen 4,1 %. Nárůst usmrcených byl u nehod končících srážkou s vlakem (o 12 osob).

Na železničních přejezdech šetřila Policie ČR v roce 2014 celkem 356 nehod (o 35 nehod méně, než v roce 2013), z toho 61,5 % se stalo v obci. Zahynulo při nich 24 osob (o 12 osob více) a dalších 114 bylo zraněno (o 19 osob méně). Z uvedeného počtu skončilo srážkou s vlakem 149 nehod (o 11 nehod méně), při těchto nehodách bylo usmrceno 23 osob (o 12 osob více) a dalších 69 osob bylo zraněno (o 20 osob méně).

Závěr k roku 2014

Klady roku 2014:

 • nejmenší počet usmrcených o prázdninách od roku 1990 (132 osob),
 • pokles usmrcených chodců o 22 osob,
 • pokles celkového počtu usmrcených při nehodě druhu „srážka s chodcem“ o 26 osob,
 • pokles celkového počtu usmrcených při nehodách zaviněných nákladním automobilem sólo a s přívěsem o 15 osob,
 • pokles celkového počtu usmrcených při nehodách zaviněných na povrchu vozovky se sněhem nebo náledím o 22 osob,
 • pokles počtu nehod zaviněných na povrchu vozovky se sněhem nebo náledím o 4 839 nehod,
 • pokles počtu nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí jízdy o 1 850 nehod,

Zápory roku 2014:

 • celkový nárůst usmrcených (+ 46) a lehce zraněných osob (+ 1 078),
 • nárůst počtu usmrcených při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel o 54 osob,
 • nárůst počtu usmrcených při nehodách zaviněných mimo obec o 45 osob,
 • nárůst počtu usmrcených při nehodách zaviněných řidiči soukromých vozidel, nevyužívaných k výdělečné činnosti o 53 osob,
 • nárůst počtu nehod zaviněných na povrchu vozovky, který byl suchý, neznečištěný o 6 901 nehodu,
 • nárůst počtu nehod zaviněných ve dne, při nezhoršené viditelnosti vlivem povětrnostních podmínek o 2 484 nehod,
 • nárůst počtu nehod zaviněných nesprávným způsobem jízdy o 1 768 nehod,
 • v roce 2014 zemřelo na komunikacích o 6 dětí více než za loňský rok (celkem 14 do 24 hodin po nehodě a další 2 po více jak 24 hodinách), v roce 2013 to bylo celkem 8 dětí),
 • vysoký počet usmrcených nad 55 let věku – 198 osob (pokles o 4 osoby),
 • nárůst počtu usmrcených řidičů osobních (+ 32) a nákladních automobilů (+ 7),
 • nárůst počtu usmrcených řidičů motocyklů (+ 14) a spolujezdců na motocyklu (+ 7),
 • nárůst počtu usmrcených při nehodách zaviněných pod vlivem alkoholu – 63 osob (+ 11).

Nehodovost v období leden až duben 2015

Policie České republiky v období ledna až dubna letošního roku šetřila 27 317 nehod na pozemních komunikacích. Při těchto nehodách bylo 162 osob usmrceno, 584 osob těžce zraněno a 6 152 osob zraněno lehce. Odhadnutá hmotná škoda do

zpět na články

nahoru