Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Ing. Jan Martolos (EDIP s.r.o., martolos@edip.cz)
Ing. Tomáš Libosvár (HBH Projekt spol. s r.o., t.libosvar@hbh.cz)
doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. (Evernia s.r.o., andel@evernia.cz)

Odborná publikace „Metodika optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace“ právě prochází certifikačním řízením. Jedná se o výstup projektu podporovaného Technologickou agenturou České republiky, který byl řešen firmou EDIP s.r.o. ve spolupráci s firmami HBH projekt spol. s r.o. a Evernia s.r.o. Metodika na základě charakteru komunikace (kategorie, intenzita dopravy) a migračního potenciálu okolí (typ migrujících živočichů a intenzita migrace) doporučuje vhodný a efektivní (finančně i účelem) opatření k usměrnění pohybu živočichů přes komunikaci.


Úvod

Metodiku Optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace bude možné zakoupit na http://obchod.edip.cz

Metodiku Optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace bude možné zakoupit na http://obchod.edip.cz

Problematika úmrtnosti živočichů na pozemních komunikacích je velmi závažná. Důvodem jsou nejen dopady na populace volně žijících živočichů, ale také dopravní nehody (často s negativními důsledky na životech a zdraví účastníků silničního provozu i na vozidlech, případně technickém vybavení silnic), které v důsledku srážky vozidel se zvěří vznikají. Cestou ke snížení těchto vlivů je usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace. Na první pohled by se mohlo zdát, že nejjednodušším řešením by bylo oplocení všech pozemních komunikací. To je ale nejen technicky a ekonomicky nemožné, ale v principu nevhodné i z hlediska ochrany živočichů. Ti musí mít pro zajištění dlouhodobé existence druhů zachovanou možnost migrace a výměny genetického materiálu mezi různými populacemi. Je tedy zřejmé, že je třeba kombinovat různá opatření a hledat taková optimální řešení, kdy při zajištění dostatečné bezpečnosti silničního provozu budou splněny i požadavky ochrany přírody.

Metodika optimalizace návrhu opatření

Na počátku hodnocení průchodnosti komunikace a optimalizace návrhu opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace jsou nutné získat tyto podklady (jako vstupy do metodiky):

  • Model migračního tlaku – je nutné zpracovávat jej při investiční přípravě pozemních komunikací v rámci tzv. migrační studie – hodnocení migračních tras volně žijících živočichů a návrh opatření pro snížení bariérového efektu komunikace)
  • Model pravděpodobnosti srážky vozidla s živočichem – je nutné vycházet z výhledového stavu intenzity dopravy.

Hodnocení průchodnosti komunikace je provedeno na základě kategorizace živočichů dle jejich nároků na zachování migračních tras. Pro 5 nejběžnějších druhů zvěře v ČR (jelen, srnec, prase, liška a zajíc) a zároveň nejčastějších druhů, které jsou na našich silnicích sráženi, je hodnocení založeno na Modelu pravděpodobnosti srážky živočicha s vozidlem.

Na základě výsledků hodnocení průchodnosti komunikace je posouzena nutnost návrhu opatření. Při návrhu je zohledněna jak priorita ochrany přírody, tak priorita bezpečnosti řidičů.

Opatření k usměrnění pohybu živočichů přes pozemní komunikace

Požadavky zajištění bezpečnosti silničního provozu, migrační průchodnosti pro volně žijící živočichy a přijatelné ekonomické náročnosti jsou protichůdné a je třeba pro konkrétní místní podmínky hledat optimalizované řešení. Problematika fragmentace krajiny a zachování migračních tras živočichů se v rámci našeho státu soustředila především na migrační objekty – jejich velikost a četnost. Spektrum možných opatření je však mnohem širší a lze jej uzpůsobit konkrétním podmínkám i dotčeným druhům živočichů. Hlavní rozdělení opatření vychází z jejich účelu:

Foto z připravované publikace: Dálnice D1 Kroměříž – Hulín. Pachový ohradník zde byl instalován během zkušebního provozu komunikace jako dočasná náhrada za oplocení, které bylo následující rok instalováno po obou stranách dálnice. Foto: T. Libosvár, 2011.

Foto z připravované publikace: Dálnice D1 Kroměříž – Hulín. Pachový ohradník zde byl instalován během zkušebního provozu komunikace jako dočasná náhrada za oplocení, které bylo následující rok instalováno po obou stranách dálnice. Foto: T. Libosvár, 2011.

  • Opatření podporující překonání komunikace živočichy – migrační objekty, doplňková opatření pro zvýšení funkčnosti migračních objektů, systémy detekce pohybu zvěře v kombinaci s mezerami v oplocení
  • Opatření omezující vstup živočichů na komunikaci – ploty, doplňková opatření k plotům, odpuzovače, úprava biotopů v okolí komunikace, odchyty
  • Opatření pro usměrnění chování řidičů – opatření modifikující rychlost dopravy, opatření zvyšující viditelnost a přehlednost komunikace, osvěta a výchova
  • Monitoring realizovaných opatření – monitoring migrací a mortality během provozu komunikace, monitoring realizovaných opatření

Technické řešení opatření

Metodika obsahuje i konkrétní popis detailů technického řešení jednotlivých opatření, a to zejména pro oplocení.

Závěr

Metodika je určena uživatelům z řad investorů, projektantů, realizátorů, posuzovatelů vlivů na životní prostředí a pracovníků státní správy, neboť jim umožní nalézt optimální řešení pro hodnocený úsek komunikace a konkrétní místní podmínky. Vzhledem k nesmírné variabilitě technických a přírodních podmínek není možné navrhnout jedno společné řešení pro všechny situace, proto jsou v metodice podrobně analyzovány jednotlivé faktory, které riziko střetu zvěře s vozidly určují s předložením variant různých opatření, která je možné přijmout. Definitivní výběr je pak vždy závislý na místní situaci.

zpět na články

nahoru