Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Informace o vybraných změnách ČSN pro projektování pozemních komunikací

Ing. Zora Šachlová (Ředitelství silnic a dálnic ČR, sachlova@rsd.cz)

Úvod

Přibližně v roce 2000 bylo rozhodnuto, že bude provedena velká revize všech norem týkajících se projektování pozemních komunikací tj. ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6109, ČSN 73 6110 a dalších, u kterých bylo předtím provedeno několik dílčích změn. Na závěr pak měla být revidována i ČSN 73 6100 a ČSN pro parkování. V říjnu 2004 vyšla jako první zrevidovaná ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, následovala ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací v roce 2006 a ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích v roce 2007. V témže roce vyšla část 3 ČSN 73 6100 Názvosloví - Vybavení pozemních komunikací a v roce 2008 další dvě části této normy a to část 1 Základní názvosloví a část 2 Projektování pozemních komunikací.

ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací

Tato norma byla rozdělena podle tématických okruhů na 5 částí. Zatím byly zpracovány 3 části. Část 1 Základní názvosloví - říjen 2008, Část 2 Projektování pozemních komunikací - říjen 2008 a část 3 Vybavení pozemních komunikací - listopad 2007. Další části - tj. část 4 Stavba vozovek a část 5 Dopravní telematika zatím nejsou zpracovávány. Po vydání normy ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic byly při používání zjištěny drobné nedostatky. Proto se přistoupilo po dvou letech zkušeností s jejím používáním ke zpracování Změny 1.

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, změna 1 - červen 2008

Hlavním cílem změny 1 bylo upřesnit požadované úrovně kvality dopravy pro jednotlivé typy pozemních komunikací v tabulce 5, které se po zkušenostech jevily jako příliš přísné. Proto byly stupně vytížení zvýšeny pro D, R a silnice I. třídy z 0,7 (pro D a R) resp. 0,65 (pro silnice I. třídy) zvýšeny na 0,75. Dále byly upraveny články týkající se směrodatné rychlosti a hodnoty v tabulkách 6a 17 tak, aby její používání bylo jednodušší a výslovně bylo uvedeno, že rozhledové poměry v křižovatkách podle ČSN 73 61 02 a na sjezdech se posuzují na nejvyšší dovolenou rychlost pro daný úsek PK a pokud na úseku nejsou tyto podmínky splněny (splnitelné), je nutné snížit nejvyšší dovolenou rychlost (na hlavní komunikaci). Byly upřesněny šířky přídatného pruhu do stoupání (i pro dlouhé klesání) - na směrově rozdělených komunikacích je šířka stanovena na 3,5 m, na ostatních silnicích 3,25 m a u kategorie S 7,5 na 3 m. Text normy k uspořádání 2+1 byl částečně doplněn, byly upřesněny podmínky pro návrh „třípruhů“. Také byl znovu zaveden záliv pro nouzové zastavení vozidla a byly stanoveny jeho rozměry. Na základě zkušeností získaných při posledních povodních byl upraven i způsob výpočtu srážek a jejich odvedení v závislosti na nutnosti stálého průjezdu po pozemní komunikaci. Ustanovení o propustcích byla doplněna o požadavek zešikmení čel propustků a to podélných i příčných. Vzhledem ke stabilnímu ročnímu počtu smrtelně a těžce zraněných osob nárazem do stromu byly upřesněny články týkající se vzdálenosti stromů, jejich nové výsadbě a chránění svodidly. S ohledem na dotazy ke způsobu měření vzdálenosti křižovatek a s ohledem na bezpečnost provozu (nutnost vhodného osazení zejména svislého dopravního značení v dostatečných vzdálenostech, aby řidič stačil značky vnímat a měl čas na rozmyšlenou) byl způsob měření jednoznačně do ČSN uveden. V souvislosti s tím byly i prodlouženy vzdálenosti odpočívej příp. ČSPH od nejbližší křižovatky tak, aby vzdálenosti svislého dopravního značení mohly být dodrženy. Do kapitoly obslužná dopravní zařízení bylo začleněno truckcentrum a byly zde uvedeny podmínky pro jeho navrhování. V závěru byl upraven vzoreček pro křivolakost.

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích - změna 1 - připravuje se

Tato změny je teprve rámcově připravována. Měla by být uvedena některá netypická řešení křižovatkových pohybů a upřesněny některé formulace. Hlavním důvodem změny bude nezbytné zkrácení pruhů pro odbočení (zejména vlevo) tak, aby byly lépe přizpůsobeny pohybu a rychlostem vozidel v obcích. Patrně také bude zapracována i možnost připojovacích pruhů zleva a několik dalších upřesnění.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, změna 1 - říjen 2009

S ohledem na novou vyhlášku č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb byly nově definovány snížený a sklopený obrubník a dále v textu bylo upřesněno jejich používání u přechodů a sjezdů. Byla upravena délka rozhledu pro rychlost 20 km/h na 11m tak, aby byla shodná s délkou rozhledu uvedenou v TP 103 Navrhování obytných a pěších zón. Hlavním důvodem změny 1 bylo zpřehlednění a vhodnější uspořádání kapitoly 10, která se týká míst pro přecházení, přechodů pro chodce, světelně řízených přechodů a mimoúrovňového křížení pohybu chodců. Hodnoty z původní ČSN byly většinou zachovány, jen některé byly uvedeny do souladu s hodnotami v nové vyhlášce č. 398/2009 Sb. a byla upravena délka přechodů na úsecích, kde jezdí hromadná autobusová doprava na 7 m (místo 6,5 m). V souvislosti s těmito změnami byly upraveny i některé obrázky. Obdobně bylo upraveno i vyznačování pro nevidomé. Kromě obrázků přechodů, byly upraveny i obrázky k rozhledům u samostatných sjezdů, které připojují místa ležící mimo komunikaci na síť místních komunikací a je na nich velmi nízká intenzita vozidel - sjezdy k rodinným domkům, do zahrad a dvorů apod. tak, aby byl lépe objasněn princip rozhledů. Ostatní sjezdy veřejně přístupných účelových komunikací (např. k nákupním centrům) se navrhují podle ČSN 73 6102. V závěru byl upřesněn výpočet počtu stání pro parkování a odstavování vozidel.

Revize ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy - před tiskem

Tato norma je toho času v revizi. Je připravena změna rozměrů parkovacích stání na 2,5 x 5 m. Tento rozměr je v souladu s předpisy v okolních státech. Dále budou uvedeny možnosti parkování automobilů s jiným pohonem než na benzin či naftu. Budou uvedeno používání vlečných křivek. Také budou uvedeny příklady parkování nákladních automobilů a autobusů.

ČSN 73 6057 a 58 Jednotlivé a řadové garáže a Hromadné garáže - celková revize probíhá

Připravuje se sloučení těchto norem tak, že parkovací plochy a rozměry příjezdových komunikací k nim budou uvedeny jen v ČSN 73 6056. V této normě bude pouze uvedeno, kde mohou být sloupy a výškové rozměry jak v garážích, tak ve vjezdech do nich na vrcholových a v údolnicových obloucích u ramp. Bude zde také uveden rozdíl mezi návrhem rampy pro vozidla a rampy používané chodci (rozdíl v podélném sklonu). Mají být uvedeny možnosti návrhu různých druhů zakladačů. Bude upraven návrh větrání zejména v hromadných garážích. Dále budou zapracovány požadavky hygienické a požárnické tak, aby byly v souladu s moderními poznatky o bezpečnosti provozu.

ČSN 73 6425 -1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek - květen 2007

Tato norma byla upravena tak, že nejprve jsou zařazena ustanovení společná pro všechny druhy zastávek. V dalších kapitolách jsou pak ustanovení pro zastávky roztříděné podle druhu dopravy (autobus, trolejbus, tramvaj). Zejména norma nově upravuje umísťování zálivů zastávek v závislosti na intenzita provozu a četnosti zastavení provozovaných spojů. Upřesňuje geometrii výjezdových klínů, směrové vedení a výšku nástupní hrany zastávky. Dále jsou uvedeny nejmenší vzdálenosti stojanů čerpacích stanic od nejbližší hrany nástupního prostoru. Norma také obsahuje návody na vedení cyklistické dopravy v okolí zastávek a uspořádání nástupiště pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Dále norma obsahuje základní zásady pro uspořádání přestupních uzlů a stanovišť a také je uvedena zpřesněná terminologie.

ČSN 73 6425 -1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2 : Přestupní uzly a stanoviště - září 2009

Tato norma navazuje na část 1. Je zaměřena na řešení přestupních uzlů a jejich vybavení zejména s ohledem na komfort cestujících veřejné hromadné dopravy. Cílem bylo zavedení moderních trendů a praktických zkušeností do návrhů přestupních uzlů, optimalizace komunikací pro chodce a nástupišť a také odstavných a manipulačních ploch. Nově byly zavedeny zejména doporučené měrné ztráty při pohybu cestujících na přepravním uzlu.

ČSN 73 6175 - Měření a hodnocení nerovností povrchů vozovek - říjen 2009

V normě byly vypuštěny již nepoužívané metody měření. Nově bylo zařazeno měření příčných a podélných profilů nerovnosti a megatextury, měření jednotlivých nerovností povrchu vozovky - zkouška latí a stanovení parametrů příčné nerovnosti, které byly převzaty ze souboru evropských norem a také měření podélné nerovnosti vozidlem se snímačem svislého zrychlení. Také byly zařazeny moderní metody měření profilů profilometrem Dipstik a měření filtrovaného profilu podélné nerovnosti povrchu vozovky z pohyblivé inerciální referenční plošiny - profilometru SDP (South Dakota Profiler).

ČSN 73 6177 - Měření a hodnocení protismykových vlastností povrchů vozovek -září 2009

Také v této normě byly vypuštěny již nepožívané metody (metoda pro mření podélného tření přístrojem VÚD - 2 a metoda pro měření bočního tření přístrojem DRS - 01) včetně příslušných hodnocení. Nově byla zařazena zkouška vodorovných drenážních vlastností povrchu vozovky, převzatá z evropských norem. V příloze A byla zrušena kategorizace komunikací A a B a nově je v ní uvedena tabulka A.5., ve které je uvedena klasifikace protismykových vlastností a textury povrchu vozovky. Příloha B je nová a stanovuje požadavky na národní referenční zařízení měřící součinitel podélného tření vozovky. S ČSN 73 61 75 a 77 souvisí řada evropských norem řady ČSN CEN 130 36 - 1,2,3 ....atd.

zpět na články

nahoru