Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Diferencovaný přístup k péči o stromy kolem komunikací

Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.

Diskuse na téma stromů kolem komunikací je velmi zajímavá, ale stále máme tendenci se pohybovat ve velmi polarizovaných polohách. Problematiku nelze prezentovat vyhraněnou formou jako "stromy nebo lidské životy". Je nutné ji spíše chápat jako souběh několika celospolečenských zájmů, které nikdy nesmí skončit potlačením jednoho z nich. Představme si situaci jako kyvadlo, které nesmí být vytlačováno do jedné z poloh, protože pak má nezvratnou tendenci vychýlit se stejně extrémně i do polohy druhé.


Pokusy o úplnou likvidaci stromů kolem silnic se opakují periodicky. Tento rok na konferenci ve Wroclavi popisovala kolegyně z Kaliningradské oblasti zneužívání propagandy proti stromům u silnic takovým způsobem, že jsou v tisku označované jako "poslední vojáci Wehrmachtu" určení k likvidaci. Sofistikovanější studie typu "Vision Zero" prezentované na úrovni celé EU zde byly již zmiňované.

Návrhy ing. Šachlové na řešení vegetačních doprovodů komunikací výsadbou keřů jsou zajímavé. Ovšem snahu o prosadit toto řešení jako jediné možné považujme za absolutně vyloučenou. Funkce stromové vegetace pro stabilizaci a formování krajiny jsou natolik důležité, že je nepředstavitelné, že by ustoupily silničním komunikacím, které v podstatě představují "pouze" způsob jak krajinu zpřístupňovat. Uvědomme si, že se nebavíme pouze o stromořadích, lemujících komunikace, ale i o lesních porostech, kterými silniční tahy prochází.

Je nutné uvažovat o diverzifikovaném přístupu podle typu komunikace, kdy hlavním rozhodovacím mechanismem je rychlost a  hustota provozu.

Dálnice a (dříve) rychlostní komunikace

Vysoká hustota provozu s nejvyššími rychlostmi minimalizuje možnost řidiče reagovat. Zde je skutečně možnost existence dospělých stromů spíše marginální. Převažující vegetační doprovod tak mohou tvořit keře. Stromový porost je třeba vhodným managementem držet v dimenzích, které nepředstavují riziko pro provoz. Lze zvažovat využívání pařezin, případně dočasných porostů s krátkým režimem obnovy.

Jedná se v naprosté většině případů o nově budované objekty, kde se pouze výjimečně zasahuje do stávajících porostů. Lze tak nové vegetační doprovody cíleně zakládat a odpovídajícím způsobem se o ně starat.

Silnice I. třídy

Vysoká hustota provozu nedělená do směrových pásů a často ne zcela dostatečná šířka komunikací vytváří asi nejkomplikovanější situaci z pohledu hledaného kompromisu. Situaci dále zhoršuje fakt, že se často jedná o historické komunikační tahy se starými a vysoce hodnotnými stromořadími, event. s porosty lesního typu. V těchto případech vidím nutnost diverzifikovaného přístupu založeného na snižování (nikoli eliminaci) zdrojů rizik. Jak již bylo prezentované, můžeme vybírat z celé řady dílčích řešení:

  • ochrana pomocí svodidel (obdobně jako u jiných překážek),
  • minimalizace počtů stromů využíváním výsadeb velkokorunných taxonů ve velkých vzdálenostech namísto hustých výsadeb např. ovocných stromů,
  • zvětšování vzdálenosti stromů od tělesa komunikace,
  • kombinovaný typ výsadby (strom - keř).

Zdůrazňuji zejména u tohoto typu komunikací nutnost pravidelného a odborně fundovaného managementu složeného z kontrol a realizace pěstebních zásahů na stromech obdobným způsobem, jako je realizovaný v intravilánech měst a obcí.

Silnice nižších tříd

I když i zde může být lokálně silný provoz s vysokými rychlostmi vozidel, jedná se o velmi hustou síť komunikací, u nichž je absence stromů obecně vyloučená. Snahami o úplné odstraňování stromů u této třídy komunikací by došlo k zásadnímu zásahu do vzhledu krajiny, který je neakceptovatelný.

Opět lze zvažovat výše uvedená dílčí řešení, ovšem v tomto případě musí mít skutečně pouze lokální platnost, protože hlavním významem vegetačních doprovodů tohoto typu komunikací je zvyšování pestrosti (jak estetické, tak funkční). V částech s cennými starými alejemi je možné si představit i dopravní řešení typu snižování povolené rychlosti, vylučování provozu rozměrných nákladních automobilů a podobně.

Úkolem odborníků v této oblasti je skutečně směřovat diskusi do oblasti funkčních kompromisů a hledat množství řešení na nejrůznějších úrovních tak, aby projektanti a správci měli odpovídající nástroje a technologické postupy pro řešení konkrétních problematických oblastí. Takovými nástroji jsou například dokončovaný oborový standard "Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury" (řada Standardů péče o přírodu a krajinu, zpracovávaná pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR - www.standardy.nature.cz) spolu s komplexními průzkumy aktuálního stavu vegetačních doprovodů prezentovaný na portále www.stromypodkontrolou.cz.

zpět na články

nahoru