Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Data využitelná pro řešení výzkumných dopravně-inženýrských projektů

Ing. Jan Sťastný (EDIP s.r.o., stastny@edip.cz)
Ing. Jana Bartošová (EDIP s.r.o., bartosova@edip.cz)

Zpracování a aplikace „otevřených (dostupných) dat“ týkajících se dopravy je oblast, která má obrovský potenciál využití jak ve veřejném, tak i soukromém sektoru. Nabízí možnost zkvalitnit a zefektivnit služby nabízené občanům či vytvářet a nabízet nově využitelné aplikace a služby.

The use of Open Data for innovation is a relatively new phenomenon that has the potential to generate significant value for both the Public and Private Sector.


Jedním z projektů zabývajících se vytvořením a zpřístupněním sítě dat týkajících se dopravy v rámci Evropy je projekt OTN (OpenTransportNet). Všechna dostupná data mohou být logicky propojena a nabídnuta konečnému uživateli v jednoduché formě k různému způsobu využití. Následné aplikace lze poté využít nejen pomocí počítače, dostupná budou i díky mobilním aplikacím v „chytrých“ telefonech či jako součást městských informačních systémů. Potenciálními uživateli jsou městské či krajské úřady, dopravní policie, záchranné složky, projektové kanceláře a v neposlední řadě i řadoví občané.

Cílem projektu OTN je:

  • Shromáždit, uspořádat a harmonizovat dostupná data tak, aby bylo dosaženo jejich maximální využitelnosti k řešení dopravně inženýrských problémů od navrhování komunikací s ohledem na jejich bezpečnost přes přesnou navigaci záchranných složek až po řešení míst přetížených dopravou, apod.
  • Vzájemně propojit a zpřístupnit data, která jsou již v jednotlivých zemích EU využívána a aplikovat jejich použití i v dalších zemích.
  • Zpřístupnit data běžným uživatelům pomocí webových, mobilních či jiných aplikací s ohledem na bezpečnost a soukromí.
  • Propojit prostorová a neprostorová data tak, aby bylo možné zvýšit jejich věrohodnost a přesnost.
  • Využít a propojit veškerá data, která se týkají dopravy a jejích problémů, např. data z GPS (globální navigační satelitní systém), OSM (open street map), a další geografická data.

Realizací těchto cílů nabízí projekt OTN možnost vyřešit mnoho dopravních problémů a zvýšit vzájemnou informovanost všech účastníků podílejících se na utváření dopravního systému. Vytvořený systém zpracovaných dat bude ověřen ve čtyřech pilotních lokalitách: ve Velké Británii (Birmingham), v Belgii (Antwerpy), ve Francii (Issy les Moulineaus) a v ČR (Liberecký kraj). Tato místa odstartují svými zkušenostmi proces zavádění a využívání těchto různorodých avšak propojených dopravních dat i v dalších městech a regionech zemí EU.

Na projektu OTN spolupracuje čtrnáct subjektů z šesti evropských zemí. Českou republiku zde zastupuje Západočeská univerzita v Plzni, softwarová firma HSRS a dopravně inženýrská firma EDIP s.r.o., která má za úkol dohlížet na správné vyhledávání a využití dat při řešení dopravních problémů v pilotních aplikacích či poskytovat odborné analýzy a posudky k navrhovaným řešením.

V první fázi projektu jsou shromažďovány informace o datech z dopravy, která jsou v jednotlivých zemích, ale i na úrovni EU dostupná. V ČR lze dohledat několik druhů dat týkajících se dopravy:

1. Stavebně technická silniční data
Road construction technical data

Do této kategorie lze zahrnout informace o stavebním uspořádání a technických parametrech silniční sítě (tzv. pasportní data). V ČR existují dva zdroje těchto dat:

  • Pasporty komunikací měst a obcí – místní a veřejně přístupné účelové komunikace
  • Pasport odboru silniční databanky Ředitelství silnic a dálnic – dálnice a silnice

Pasporty měst a obcí jsou většinou zpracovány ve formátech GDB a SHP. Data jsou pak zobrazována a editována běžnými GIS nástroji nebo specializovanými aplikacemi vyvinutými „na míru“ pro potřeby konkrétního města. Forma a struktura těchto pasportů je ale značně variabilní a pasporty tak nelze považovat za jednotný zdroj informací.

Data silniční databanky poskytují poměrně podrobné pasportizační údaje v jednotné struktuře. Data jsou vedena jako prostorová (použitelná v prostředí GIS). Veřejný přístup k pasportním údajům je částečně umožněn prostřednictvím webové mapové aplikace Silniční a dálniční síť ČR, umístěné na webu ŘSD. Zde lze vyhledávat a zobrazovat vybraná data silniční databanky. K dispozici je také služba WMS pro prohlížení dat v GIS softwarech.

2. Dopravně provozní silniční data
Road transport operating data (the most are outcomes of Nationwide Traffic Census 2010)

Obrázek 1: Ukázka mapového výstupu CSD 2010

Obrázek 1: Ukázka mapového výstupu CSD 2010

Dopravně provozní silniční data jsou údaje o dopravních proudech. Mezi základní charakteristiky patří intenzita a skladba. Jediným celoplošným zdrojem těchto dat jsou výstupy z Celostátního sčítání v roce 2010. Pro prohlížení jsou data veřejně dostupná v Interaktivní mapě umístěné na webu ŘSD. Data je možno také zkopírovat do formátu XLS. Mapové výstupy lze pak stáhnout v PDF (ukázka viz obrázek 1). Lze využít také poskytovanou prohlížecí službu WMS. Pro další analýzy a zpracování dat v GIS je možné využít opět pouze databázi silniční databanky.

3. Nehodová data
Data of traffic accidents

Do nehodových dat patří veškeré údaje vztahující se k místu, vozidlům a účastníkům nehody. Odborné veřejnosti jsou k dispozici dvě volně přístupné mapové aplikace k vyhledávání a prohlížení dopravních nehod, které využívají vybrané údaje z policejní databáze. První je poněkud méně uživatelsky přívětivá Jednotná dopravní vektorová mapa (www.jdvm.cz). Druhou, vyspělejší prohlížečkou, je aplikace Nehodová místa umístěná na mapovém portálu Dopravniinfo.cz.

4. Technická a socioekonomická územní data
Technical and socioeconomic spatial data

Velice užitečným zdrojem dat o územních celcích a obyvatelstvu je digitální vektorová geografická databáze České republiky ArcČR 500. Jejím obsahem jsou přehledné geografické informace o České republice. Data vznikla ve spolupráci spol. ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřického úřadu a Českého statistického úřadu a jsou distribuována zdarma. Databáze poskytuje základní zonální parametry pro dopravní modelování, dále umožňuje široké spektrum prostorových analýz, vizualizaci a poskytuje možnost propojení s dalšími statistickými daty.

Evropská unie Open Transport Net

Zpracování projektu OTN firmou EDIP s.r.o. je finančně podpořeno Ministerstvem vnitra ČR.
Více informací o projektu OTN naleznete na: www.opentnet.eu.

OTN project has received funding from the European Union’s Competitiveness and Innovation Framework Programme under grant agreement no. 620533. See more at: www.opentnet.eu.


Komentář lektora

Článek informuje o evropském projektu OTN – OpenTransportNet, jehož výstupem by mělo být především vzájemné propojení databází jednotlivých správců a poskytovatelů dat o dopravě a území a vytvoření nadřazené aplikace pro využívání těchto dat, jako jednotného systému a uživatelsky příjemného pro všechny konečné uživatele. Vzhledem k tomu, že jde teprve o začátek a základní cíle projektu, není zatím možné vytvořit si konkrétnější představu o architektuře, struktuře a fungování systému. Z mého pohledu jako jednoho z potenciálních koncových uživatelů však takový projekt vítám, neboť pokud by byl doveden do konkrétních výstupů a aplikací, bylo by to pro uživatele jistě přínosem. Proto budu se zájmem sledovat další postup prací na projektu. Zároveň však pokládám za potřebné uvést (po zkušenostech s řadou různých obdobných projektů, se kterými jsem ve své praxi v minulosti setkal), že je třeba jednak dovést projekt do konkrétních praktických výstupů a jednak před jeho aplikací do praxe důsledně a jednoznačně vyřešit všechny vazby, kompetence a odpovědnosti mezi jednotlivými „subdodavateli“ dat (správci a provozovateli jednotlivých dílčích a nyní samostatných systémů). Zároveň je nutné zajištění odpovídající a stoprocentní aktualizace všech datových souborů, aby měl uživatel jistotu, že poskytovaná data jsou platná a odpovídající skutečnosti (což někdy bývá problém).

Ing. Jan Adámek
Technická správa komunikací hlavního města Prahy – úsek dopravního inženýrství

zpět na články

nahoru