Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Další novelizace zákona o silničním provozu

Ing. Antonín Seidl

Od vydání předchozího čísla do redakční uzávěrky časopisu doznal zákon o silničním provozu další změny. Tempo procesu novelizací zákona č. 361/2000 Sb. zůstalo v podstatě zachováno, jedná se o tři novelizace zmíněného právního předpisu. V jednom případě se jednalo o přímou novelu zákona č. 361/2000 Sb., ve dvou případech jde o novelizace v rámci novelizace jiných právních předpisů.

K posledním novelám zákona o silničním provozu uvádím jen stručné charakteristiky.

Zákon č. 233/2013 Sb.

Jedná se o novelu zákona o silničním provozu. Účelem je zefektivnění postupu při zjišťování a postihu řidičů při řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po užití jiné návykové látky, kdy by mohl být řidič ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky. V případě jiných návykových látek uvedených v prováděcím právním předpise se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, pokud její množství v krevním vzorku řidiče dosáhne alespoň limitní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem.

Úprava se promítá do ustanovení týkajících se povinností řidiče, dopravní nehody, zabránění v jízdě, přestupků a specifikace položky za 7 bodů při porušení pravidel silničního provozu. Adekvátně je úprava zapracována i do ustanovení týkajících se povinností učitele autoškoly.

Zákon č. 239/2013 Sb.

Jedná se o novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. V části novely zákona o silničním provozu se zpřesňuje a rozšiřuje pojem „provozovatel vozidla“ (§ 2 písm. b). Dále je nově upraven postup při kontrole technického stavu vozidla při zjištění vážné nebo nebezpečné závady (§ 6a odst. 2).

Pro řidiče má určitý význam skutečnost, že zmíněným právním předpisem se zavádí možnost přidělení registrační značky na přání. Rovněž je dána možnost vydání další tabulky s již přidělenou registrační značkou, např. k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu.

Účinnost zákona je ale stanovena až od 1.1.2015.

Zákon č. 300/2013 Sb.

Jedná se o novelu zákona o Vojenské polici. V části novely zákona o silničním provozu se pojem „příslušník Vojenské policie“ nahrazuje pojmem „vojenský policista“. Nově platí pro řidiče motorového vozidla povinnost předložit ke kontrole stanovené doklady i na výzvu vojenského policisty.

Vzhledem k situaci vyvolané předčasnými volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR lze nyní předpokládat, že se tempo přijímání nových právních předpisů a tím i dosud nepřetržitý proces novel zákona o silničním provozu na určitou dobu zastaví nebo zpomalí.

zpět na články

nahoru