Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Cyklistická doprava v Plzni

Ing. Pavla Dyntarová (Správa veřejného statku města Plzně, Úsek koncepce a dopravního inženýrství)

Informace o vývoji cyklistické infrastruktury na území města Plzně, příklady realizací za uplynulý rok a nejdůležitější stavby připravené na rok 2017.


Město Plzeň - přestože není typickým cyklistickým městem jako např. Hradec Králové nebo Pardubice - začalo stavět první stezky pro chodce a cyklisty už v polovině 90. let minulého století. Byly to zcela samostatně vedené stezky podél plzeňských řek, které se velmi osvědčily a jsou dodnes funkční. Díky několika nadšencům pro cyklistiku v "úřednickém managementu" města se začaly stavět i stezky v přidruženém prostoru komunikací, přestože nebylo možné je zatím vybavit dopravním značením - neexistovala potřebná legislativa. Koncem 90. let byl (opět iniciativou správy města) navržen generel cyklistických tras, který respektoval tehdy platnou legislativu a odrážel názor dotčených organizací na cyklistickou dopravu. Generel byl sestaven jako síť komunikací pro cyklisty v celkové délce téměř 400 km (Plzeň má zhruba kruhový půdorys o průměru plus mínus 12 km), kde byly využity samostatné stezky, stezky v přidruženém prostoru komunikací, polní a lesní cesty, pěší a obytné zóny a komunikace s nízkou intenzitou motorové dopravy (bez vyhrazeného jízdního pruhu pro cyklisty). Generel byl tedy založen na filozofii vedení cyklistů převážně v přidruženém prostoru komunikací, o který se cyklisté dělí s chodci. Generel byl v roce 2001 schválen Radou města Plzně a následně několikrát aktualizován. Jeho "filozofie" se ale nezměnila, protože na straně dotčených organizací stále přetrvává nedůvěra k vedení cyklistů v jízdních pruzích pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Město postupně vybudovalo a vyznačilo příslušným dopravním značením přibližně 90 km cyklistických stezek, což je necelá polovina generelem plánovaného stavu. Významnou investicí byla stavba 9ti nových lávek pro chodce a cyklisty a celková rekonstrukce 6ti lávek stávajících.

Vzhledem k objemu financí, které již město vložilo do budování cyklistické infrastruktury, není pravděpodobné, že by byly v dohledné době cyklistické stezky v přidruženém prostoru komunikací nahrazeny vyhrazenými nebo "ochrannými" (ve smyslu TP 179) jízdními pruhy pro cyklisty. I přesto bude trvat snaha města o vrácení cyklistů do hlavního dopravního prostoru některých komunikací - krátké vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty jsou např. plánovány v projektu rekonstrukce Kaplířovy ulice na Borech. Město Plzeň rozšiřuje každý rok cyklistickou infrastrukturu, v loňském roce to byly tyto stavby a opatření:

Stezka pro chodce a cyklisty v Partyzánské ulici na Doubravce

Při rekonstrukci Partyzánské ulice v úseku Sousedská - Masarykova bylo obnoveno pro motorovou dopravu napojení Partyzánské ulice na ulici Masarykovu a v Partyzánské byl zaveden jednosměrný provoz. Pro cyklisty byl vybudován (v protisměru jednosměrky) v přidruženém prostoru pruh pro cyklisty, který vede až k rampě podél schodiště nad Sousedskou ulicí. Na Masarykově ulici byl u nového napojení Partyzánské zřízen provizorní středový ostrůvek (definitivní řešení bude provedeno v rámci připravované rekonstrukce Masarykovy ulice), který umožňuje bezpečnější přecházení i přejetí pro cyklisty.

Investor: město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně, délka: cca 200 m

Stezka pro chodce a cyklisty ve Štefánikově ulici v Černicích

Ve Štefánikově ulici byl při rekonstrukci trolejbusové trati a výstavbě nové měnírny postaven i nový úsek stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem (mezi křižovatkami s ulicemi K Plzenci a Přední Cesta). Jedná se o část Štefánikovy ulice, kde nebyl žádný chodník, což nebylo pro pěší vzhledem k intenzitě provozu vozidel bezpečné.

Investor: město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně, délka: cca 400 m

Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Terezie Brzkové v Zadních Skvrňanech

Při rekonstrukci tramvajové trati v Zadních Skvrňanech byla zrenovována i stezka pro chodce a cyklisty s rozděleným provozem podél ulice Terezie Brzkové. Stezka pokračuje Lábkovou ulicí směrem k městskému okruhu, v opačném směru navazuje na stezku ve Vejprnické ulici vedoucí do centra města.

Investor: město Plzeň zastoupené Správou veřejného statku města Plzně, délka: cca 500 m

Obrázek 1: Stezka pro chodce a cyklisty v Partyzánské ulici v protisměru jednosměrky Obrázek 2: Stezka pro chodce a cyklisty ve Štefánikově ulici Obrázek 3: Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Terezie Brzkové

Obrázek 1: Stezka pro chodce a cyklisty v Partyzánské ulici v protisměru jednosměrky

Obrázek 2: Stezka pro chodce a cyklisty ve Štefánikově ulici

Obrázek 3: Stezka pro chodce a cyklisty v ulici Terezie Brzkové

Obrázek 4: Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem podél areálu SPŠE (cyklistické stezky mají asfaltový povrch, chodníky jsou z betonové dlažby)

Obrázek 4: Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem podél areálu SPŠE (cyklistické stezky mají asfaltový povrch, chodníky jsou z betonové dlažby)

Stezka pro chodce a cyklisty Částkova - Koterovská - Blatenská na Slovanech

V prostoru mezi ulicemi Koterovská, Částkova, Blatenská a budovami SPŠE proběhla rozsáhlá rekonstrukce chodníků, při které bylo propojení mezi ulicemi Částkova - Koterovská - Blatenská (kterými procházejí cyklistické trasy) provedeno jako stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem.

Investor: Správa veřejného statku města Plzně, délka: cca 450 m

Příklad změn v dopravním značení

V ulici U Prazdroje se podařilo zrušit zákaz jízdy cyklistů (víc než 10 let zde byla značka s absurdním pokynem "Cyklisto sesedni s kola") v úseku u zastávky MHD "Gambrinus" - stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem teď plynule prochází podél zastávky, pro cyklisty byl v blízkosti přístřešku zastávky vyznačen krátký cyklopiktokoridor.

Na Denisově nábřeží mezi železničním mostem a Americkou třídou byl cyklistický provoz pro oba směry převeden do hlavního dopravního prostoru (komunikace je pro motorovou dopravu jednosměrná) - původně zde byl prostorově nevyhovující pruh pro cyklisty v přidruženém prostoru.

V Šafaříkových sadech byla v protisměru jednosměrné komunikace vyznačena stezka pro chodce a cyklisty, část se společným, část s rozděleným provozem (délka cca 200 m).

Byla vyznačena stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem ve Slovanském údolí v Předních Skvrňanech od křižovatky Vejprnická x Křimická až za železniční most přes Vejprnický potok (délka cca 550 m).

Úpravy provedla Správa veřejného statku města Plzně.

Rok 2017

Těsně před dokončením je stavba nové lávky přes řeku Mži za areálem ZOO včetně přístupových komunikací v délce cca 400 m. Investorem je město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP.

Dalšími zahajovanými stavbami jsou dva úseky sportovně rekreačních tras v údolích řek Mže a Radbuzy, konkrétně stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem podél ulice Pod Vinicemi proti areálu ZOO (délka 740 m) a rekonstrukce cesty od lávky přes Úhlavu v Hradišti směrem na Radobyčice (délka cca 680 m). Jedná se o dotované stavby, investorem je město Plzeň zastoupené Odborem investic MMP.

Na letošní rok je naplánovaná také stavba 500 m dlouhé stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem podél Chebské ulice (silnice II/605), která se výhledově propojí se stezkou postavenou v roce 2014 podél městského okruhu.


Komentář lektora

Článek popisuje v krátkosti historii výstavby cyklistické infrastruktury v Plzni a uvádí konkrétní nedávné realizace včetně fotografií. Plzeň má některá svá dopravní specifika, způsoby značení a řešení dopravních situací odlišné od zbytku republiky, což návštěvníkovi odjinud může připadat zvláštní či nepochopitelné. Obdobně jako většina měst v začátcích řešili zde cyklistickou dopravu separací od motorové. Pozitivem se proto jeví změna myšlení, neboť pouhé "mechanické" přesouvání cyklistů do přidruženého dopravního prostoru není v některých případech ani bezpečnější (zejména díky naší legislativě), ani pro cyklisty atraktivní (zvláště kvůli ztrátě přednosti v jízdě a časovému zdržení). Pro cyklisty je však příjemné to, že Plzeň se snaží nové stezky budovat v živici a nikoliv např. v zámkové dlažbě, která je mnohdy pro komfort provozu méně vhodná a obtížně udržitelná (propady, plevel). Pro mnohá města může být příkladem též koncepční přístup, kdy SVSMP je schopno zajistit výstavbu nejen v rámci samostatných investičních akcí, ale i při rekonstrukcích komunikací. Na druhou stranu možná přijde čas, kdy se zjistí, že vedení cyklistů v hlavním dopravním prostoru je výhodnější a původní stezky buď osiří nebo zůstanou pro méně zdatné cyklisty jako alternativa či se při další přestavbě zruší, jako se tomu děje v některých městech na západ od našich hranic. I to přináší vývoj názorů na cyklodopravu. Plzeň se však za odvedené penzum práce pro cyklisty i s výše uvedenými drobnými výhradami určitě nemá za co stydět.

Ing. Martin Krejčí
Haskonig DHV CZ

zpět na články

nahoru