Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Bezpečnost chodců - dopravní nehoda chodce s nákladním automobilem, příklad z praxe

Ing. Tomáš Wirland, znalec v oboru doprava silniční a městská

Úvod

Znalci v oboru analýza dopravních nehod se při výkonu znalecké praxe nesetkávají jen se střety dopravních prostředků, ale také chodců s dopravními prostředky. Z hlediska následků na zdraví patří chodci jako účastníci dopravních nehod k nejvíce ohrožené skupině. I relativně nízká střetová (nárazová) rychlost dopravního prostředku pro ně může mít fatální následky. Posláním tohoto příspěvku není zabíhat do analytických postupů ani provádět technokratická hodnocení odpovídající poslání znaleckého posudku, ale na konkrétním případě seznámit čtenáře s výsledkem, který snad může příznivě ovlivnit jejich chování v dopravní situaci ve které se mohou běžně ocitnout. Během poslední poměrně krátké doby jsem se opakovaně setkal s dopravní nehodou, kdy chodec přecházející vozovku byl sražen a následně i přejet koly rozjíždějícího nákladního automobilu. Situace je o to závažnější, že v jednom případě se tak stalo na vyznačeném přechodu pro chodce.

Stručně k popisu dopravní nehody

V obci na vyznačeném, nesignalizovaném přechodu pro chodce došlo ke střetu nákladního automobilu se starší chodkyní, která utrpěla zranění, kterým na místě podlehla. Pitevní zpráva i svědecké výpovědi nezávisle na sobě vypovídají o tom, že po pádu na vozovku byla chodkyně automobilem přejeta.

obrázek č. 1 obrázek č. 2

Obrázek 1: Plánek místa nehody

Obrázek 2: Fotodokumentace z nehody - 1. místo střetu, 2. krevní stopa, 3. konečná poloha NA

Z výpovědí účastníků a svědků

Řidič nákladního automobilu uvedl, že zastavil těsně před přechodem pro chodce, protože ihned za přechodem stálo osobní vozidlo. Před přechodem uvedl vozidlo do klidu, zleva i zprava se rozešli chodci. Poté co přešli, tak se s vozidlem rozjel, nacházel se přední částí vozidla cca za polovinou přechodu, vozidlo jakoby poskočilo, myslel si, že do něho někdo narazil, podíval se do zpětného zrcátka na levé straně, spatřil na vozovce ležící osobu a ihned zastavil.

Svědek „XY“:

  • v okamžiku rozjetí nákladního automobilu spatřil ženu, která se nacházela v pravé přední části kabiny
  • běžela, objevila se tam najednou, přibíhala od zadní části nákladního automobilu, z jeho pravé strany, doslova se třela levým ramenem o kabinu
  • jak byla rozběhnutá, tak se setrvačností dostala do poloviny přechodu, to se již nacházela uprostřed kabiny, vozidlo do ní „ťuklo“, ona se otočila čelem ke středu předního nárazníku
  • padla na záda a zmizela nohama pod přední nápravou
  • náprava s ní smýkala, hrudníkem se dostala pod přední kola, přední kolo ji přejelo a následně ještě na přechodu byla přejeta levým zadním kolem

Stručně k dopravní situace v daném místě

obrázek č. 3

Obrázek 3: Ilustrativní pohled na zatížený přechod pro chodce

K dopravní nehodě došlo ve dne, v době dopravní špičky na komunikaci s vysokou dopravní zátěží a to jak vozidel, tak i chodců. Ve směru jízdy vozidla se před inkriminovaným přechodem v úseku cca 300 m nacházejí ještě dva přechody stejného typu. Právě na posledním přechodu, chodci nejvíce využívaném (blízkost obchodního domu, vlakového nádraží, přestupní uzel trolejbusových a tramvajových linek) došlo k dopravní nehodě. Blízkost jednotlivých přechodů pro chodce spolu se signalizovanou křižovatkou, která se nachází se za nehodovým přechodem způsobuje v době dopravní špičky vytváření kongescí.

Experiment - zjištění výhledových možností řidiče z vozidla

obrázek č. 4

Obrázek 4: Předmětný nákladní automobil s figurantem - výška figuranta: 1.68m, spodní okraj čelního skla vozu ve výšce 2.14m

Z porovnání číselných hodnot výšky chodkyně a spodní hrany čelního skla vozidla je zřejmé, že tak, aby byla chodkyně z místa řidiče při jeho běžném posedu v sedadle pozorovatelná, musí se před přední částí vozidla nacházet v určité vzdálenosti.

Bylo zjištěno:

  • figurant se musí nacházet ve vzdálenosti minimálně ve vzdálenosti 0,95 m před přední částí vozidla, v této vzdálenosti je možno spatřit vlasatou část hlavy
  • ve vzdálenosti menší než 0,95 m před přední částí vozidla je figurant pro řidiče „neviditelný“, a to ještě do vzdálenosti cca 0,65 m od pravého obrysu vozidla, neboť zde je v zákrytu s pravým sloupkem a pravými vnějšími zpětnými zrcátky

Experimentem bylo zjištěno, že řidič nemůže za všech okolností chodce před vozidlem vidět. Uvedené vzdálenosti, ve kterých řidič chodce nevidí lze považovat za limitní (minimální), neboť pozorovatel vysloveně očekával objevení figuranta. V reálných dopravních podmínkách, kdy řidič sleduje a musí vyhodnocovat více vnějších vjemů lze očekávat vzdálenosti větší.

obrázek č. 5 obrázek č. 6 obrázek č. 7

Obrázek 5: Hlava figuranta za spodním okrajem čelního skla vozidla

Obrázek 6: Pohled z místa řidiče směrem před vozidlo

Obrázek 7: V barevně vyznačené oblasti řidič chodce nevidí

Aplikace výsledků experimentu pro technicky možný, reálný obraz nehodového děje

Technicky lze dovozovat variantu, že v okamžiku rozjezdu nákladního automobilu stojícího na okraji VDZ „V7“ se mohla chodkyně nacházet na přechodu pro chodce v určité min. vzdálenosti (x) od okraje chodníku a pohybovat se během (event. rychlou chůzí) diagonálně na druhou stranu přechodu. Chodkyně na překonání dráhy (x) potřebovala čas řádově v desetinách sekund. Mohla tedy vstoupit z chodníku na přechod v době, kdy řidič otáčel hlavu např. zprava do přímého směru (kontroloval situaci vpravo a následně ji logicky otáčel do směru jízdy) a začínal se rozjíždět. Tím, že se chodkyně pohybovala diagonálně přes přechod pro chodce (mohla např. směřovat na protilehlou trolejbusovou zastávku, kde v té době bylo více prostředků MHD) a nákladní automobil se rozjížděl (akceleroval) „dostihl“ chodkyni až když se nacházela „hluboko“ na přechodu pro chodce.

Slovo závěrem

V části laické veřejnosti převládá názor, že „jdu přece po přechodu pro chodce, nemůže se mi nic stát, vozidlo stojí, řidič o mě ví“. Jak dokládá příklad z praxe nemusí tomu tak být vždy. Autor tohoto příspěvku je názoru, že dospělý jedinec - chodec, by si tuto možnost měl uvědomovat a v zájmu vlastní bezpečnosti takto těsně (s malou délkovou distancí) před stojící nákladní vozidlo nevstupovat a to přesto, že přechází na vyznačeném přechodu. Vždyť pokud takto chodec vstoupí před vozidlo a osobu řidiče nevidí, je reálný předpoklad, že jej nevidí ani řidič.

Komentář lektora

Článek upozorňuje na velmi závažný fenomén v problematice dopravních nehod nákladních vozidel s chodci. Velmi podrobný a fundovaný rozbor problému jasně dokazuje jak ošidná a mnohdy i málo účinná mohou být opatření ke snížení nehodovosti přijímaná pouze na základě policejních statistik. Stejně tak však článek poukazuje na jeden z mnoha problémů, který by si zasloužil i mnohem větší pozornosti v komunikačních aktivitách spojených se zvyšováním bezpečnosti silničního provozu.

zpět na články

nahoru