Dopravní inženýrství - časopis o dopravní problematice

Aktualizace prognózy dopravních výkonů automobilové dopravy do roku 2040

Ing. Luděk Bartoš, Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o.

Prognóza intenzit automobilové dopravy je jednou ze stěžejních dopravně inženýrských úloh. Jejím cílem je stanovení budoucích dopravních nároků, které budou kladeny na jednotlivé části dopravního systému. Článek informuje o dosavadním vývoji automobilové dopravy v ČR a seznamuje s průběhem řešení výzkumného projektu „Prognóza dopravních výkonů automobilové dopravy na pozemních komunikacích v ČR“.

The prediction of traffic volumes is one of the fundamental tasks of transportation engineering. The aim of the prediction is to assess the expected traffic demands on the parts of transport system. The article informs about the present development of car traffic in the Czech republic and about the research project „The prediction of automobile transport performance on the roads in the Czech republic“.

1. Úvod

Prognóza intenzit automobilové dopravy je jednou ze stěžejních dopravně inženýrských úloh. Hlavním cílem prognózy je stanovení budoucích dopravních nároků, které budou kladeny na jednotlivé části dopravního systému. Prognózy jsou využívány pro navrhování dopravních systémů na různých úrovních - od celostátní koncepce dopravní sítě, přes koncepce krajské a městské, až k návrhům řešení konkrétních křižovatek komunikací a detailního řešení ostatních druhů dopravy. Také výhledové modely komunikačních sítí se opírají o prognózu dopravních výkonů.

2. Dosavadní vývoj

Všechny dříve zpracované prognózy vývoje automobilové dopravy (jak naše, tak zahraniční) byly obvykle překonány mnohem dříve, než se podle nich předpokládalo. Například prognóza dopravních výkonů silniční dopravy do roku 2030 zpracovaná v roce 1984 (přestože byla v roce 1992 aktualizována) byla překonána již v roce 1996. Pokud analyzujeme vývoj intenzit automobilové dopravy mezi roky 2000 a 2005, ukazuje se, že nárůst je vyšší, než předpokládala prognóza zpracovaná v roce 1999 [2]. Zejména na dálnicích došlo k výraznému nárůstu intenzit:

 • u nákladních vozidel byl nárůst mezi roky 2000 až 2005 o 80%, zatímco prognóza předpokládala nárůst 17%,
 • u osobních vozidel byl nárůst o 33%, prognóza předpokládala nárůst o 18%.

Na komunikacích nižších tříd nebyly disproporce již tak výrazné, ale u nákladní dopravy byl skutečný nárůst intenzit vyšší i na silnicích I. třídy. Je nutno podotknout, že část nárůstu přičítáme vlivu rozšíření Evropské unie a také zavedení mýtného pro nákladní vozidla v Německu.

3. Současný stav

obrázek č. 1

Obrázek č. 1: Vývoj stupně automobilizace do roku 2005, porovnání s prognózami z roku 1970 a 1999 a aktuálně platná prognóza dalšího vývoje z roku 2006

Vývoj stupně automobilizace v Česku a jeho porovnání s prognózovaným vývojem je obsahem obrázku 1.

Aktuální prognóza dopravních výkonů do roku 2040 [1] zpracovaná na Ředitelství silnic a dálnic ČR v roce 2006 je v současnosti závazná pouze pro použití ve výpočtech programu HDM-4. Avšak v běžné dopravně inženýrské praxi (výpočty kapacity pozemních komunikací a křižovatek, výpočty vlivu dopravy na životní prostředí apod.) není její závaznost stanovena. Přesto si díky svému obecnému používání vydobyla jakýsi „punc závaznosti“.

4. Výzkumný projekt

Po určité skokové změně v posledním desetiletí minulého století lze nyní předpokládat v České republice standardní vývoj ekonomických, sociálních a demografických ukazatelů a z toho plynoucí vývoj automobilové dopravy. Je tedy možné přistoupit k aktualizaci prognózy dopravních výkonů a pokusit se o nalezení pokud možno pravděpodobného scénáře vývoje automobilové dopravy pro vzdálenější návrhové období. Touto problematikou se v současné době zabývá firma EDIP s.r.o. v rámci výzkumného projektu Národního programu výzkumu Ministerstva dopravy ČR „Prognóza dopravních výkonů automobilové dopravy na pozemních komunikacích v ČR“ (č. 1F81A/047/120). Cílem řešeného projektu je:

 • popsat předchozí vývoj a současný stav základních charakteristik automobilové, železniční a letecké dopravy v České republice,
 • nalézt a kvantifikovat faktory, které mají na vývoj automobilové dopravy zásadní vliv,
 • stanovit předpokládaný scénář vývoje automobilové dopravy (počty vozidel, proběhy vozidel, dopravní výkon, intenzita dopravy) pro období do roku 2040 v České republice,
 • vytvořit model pro stanovení prognózy vývoje automobilové dopravy, který do budoucna umožní průběžnou aktualizaci prognózy na základě znalosti aktuálních hodnot ovlivňujících faktorů.

Tento scénář bude implementován do systémů pro prognózu dopravy, dopravní modelování, prognózu zatížení dopravních systémů a ekonomických systémů posuzujících investice do dopravního systému (jako například systém HDM-4). Předpokládaný výstup projektu předpokládáme ve formě metodického návodu obsahujícího stanovení výhledových koeficientů růstu pro různé kategorie komunikací a druhy dopravy. Prognóza bude umožňovat postupné zpřesňování prognózy podle skutečného vývoje.

5. Závěr

Průběžné informace o řešení projektu je možné nalézt na www.edip.cz v rubrice „Výzkum“.

Přehled literatury

 1. Aktualizace HDM 4 - česká verze CSHS 2007. Doplňující podklady pro seminář uživatelů HDM-4 v ČR, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 2007.
 2. Prognóza dopravních výkonů do roku 2030, Ředitelství silnic a dálnic ČR, 1999.
 3. Komárek, J.: Současné možnosti prognózy intenzity silničního provozu , Silniční obzor 1991/2.
 4. Prokop, P.: Co ukazují výsledky Celostátního sčítání dopravy v roce 2005, Dopravní inženýrství 02/2006.
 5. Bartoš, L., Martolos, J., Wauer, T.: Vliv rozšíření EU a zavedení mýtného v Německu na změnu intenzit dopravy a jejich variací v České republice, Dopravní inženýrství 02/2006.
 6. Způsob a přesnost stanovení celodenních intenzit automobilové dopravy na základě krátkodobých měření, projekt výzkumu Národního programu výzkumu 2004-2009 Ministerstva dopravy č. 1F45A/061/120, Závěrečná zpráva, EDIP s.r.o., 2007.

zpět na články

nahoru